Kim jesteśmy i co nas wyróżnia

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest ogólnopolską organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu.

Wyróżnia nas m.in. to, że zrzeszamy polskie, niezależne stowarzyszenia i fundacje ekologiczne, działające w różnych miejscach kraju. Wszystkie nasze organizacje członkowskie są sygnatariuszami Karty Etycznej Pozarządowych Organizacji Ekologicznych.

Jesteśmy też jedną z najdłużej działających w Polsce (ponad 25 lat!) organizacji ekologicznych. W tym długim okresie prowadziliśmy niezliczone kampanie i projekty dotyczące m.in.: ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, odpowiedzialnego handlu i konsumpcji, zrównoważonego rozwoju w Europie i w krajach Globalnego Południa.

Dziś nasze działania rzecznicze, edukacyjne i komunikacyjne, koncentrują się głównie wokół:

  • transformacji energetycznej – odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii,
  • energetyki obywatelskiej – wspierania rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na źródłach odnawialnych (prosumentów indywidualnych i zbiorowych, wspólnot energetycznych) oraz poprawy efektywności energetycznej,
  • jakości powietrza,
  • sprawiedliwej transformacji regionów szczególnie uzależnionych od górnictwa węgla kamiennego i brunatnego,
  • zwiększania udziału społeczeństwa obywatelskiego w programowaniu i kontroli wykorzystania środków publicznych (w tym unijnych) przeznaczonych na wszystkie wyżej wymienione cele.

Słowo “sieć” w naszej nazwie występuje nieprzypadkowo. Wynika z naszego głębokiego przekonania i wieloletniego doświadczenia, że mając wspólne cele, znacznie więcej osiągamy działając wspólnie. Dlatego nie tylko sami zrzeszamy polskie organizacje ekologiczne, ale także aktywnie współpracujemy w ramach wielu koalicji krajowych, takich jak:

…jak i międzynarodowych np.:

Jesteśmy współzałożycielami (2015) i koordynatorami kampanii i ruchu Więcej Niż Energia, łączącego ponad 150 podmiotów działających na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Z uwagi na nasze doświadczenie i aktywną współpracę z innymi organizacjami, pełnimy od lat zaszczytną rolę przedstawicieli sektora pozarządowego w komitetach monitorujących polskich programów operacyjnych.

W naszej pracy zawsze kierujemy się najwyższymi standardami. Dlatego w 2023 r. wdrożyliśmy nowe zasady polityki antymobingowej, polityki względem dzieci i młodzieży oraz politykę równości płci. Odgrywają one kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznego i sprzyjającego środowiska pracy. Uważamy, że poprzez jasne wytyczne, szkolenia i procedury stawiamy na pierwszym miejscu dobro pracowników i promuje kulturę szacunku, równości i bezpieczeństwa. Ze szczegółami mogą się państwo zapoznać w linkach poniżej: