Informacje o projekcie:

Nazwa projektu: Działania informujące i promujące Fundusze Europejskie wśród
organizacji pozarządowych

Data rozpoczęcia: 05/04/2024

Data zakończenia: 31/03/2025

Źródło finansowania: Dotacja współfinansowana jest w 79,71% ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027, oraz w
20,29% z budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu: 3 350 000 PLN

Partnerzy:

● Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) – lider projektu
● Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych (WRZOS) – partner projektu
● Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (ZS PZS) – partner projektu
● Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami (PSON) – partner projektu

Grupa docelowa:

Szerokie grono organizacji pozarządowych, organizacje członkowskie federacji
tworzących Konsorcjum, obywatele i obywatelki niezrzeszeni w organizacjach

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie świadomości organizacji pozarządowych w całej Polsce
na temat różnych form korzystania z Funduszy Europejskich (FE) i płynących z nich
korzyści poprzez przeprowadzenie skoordynowanych działań informacyjnych,
edukacyjnych i promocyjnych. Priorytetem Konsorcjum jest nie tylko informowanie o
dostępnych konkursach FE, lecz również ukazywanie potencjału FE jako wartości
pozytywnej dla rozwoju misyjnego i instytucjonalnego organizacji pozarządowych.

Działania realizowane przez Polską Zieloną Sieć

Celem działań realizowanych przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć będzie
prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dla organizacji
pozarządowych, aby zwiększyć ich świadomość w zakresie zasad i możliwości finansowania
działań realizujących strategię Europejskiego Zielonego Ładu z wykorzystaniem Funduszy
Europejskich (nazwa tej części projektu – Zielone Fundusze Europejskie dla NGO). Obszary
tematyczne, które zostaną zaadresowane w ramach działań informacyjno-promocyjnych
projektu obejmują:

  • Co to jest Europejski Zielony Ład
  • Energetyka obywatelska – spółdzielnie i wspólnoty energetyczne
  • Efektywność energetyczna budynków, ubóstwo energetyczne, powietrze
  • Gospodarka odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)
  • Przyroda/bioróżnorodność, zieleń miejska
  • Woda
  • Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych – TPST
  • Zasada DNSH i zasada zrównoważonego rozwoju
  • Edukacja ekologiczna
  • Zielony Standard Wydarzeń

Zadania, działania i ich rezultaty, które będą realizowane w ramach projektu przez
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć:

a. Grupa ekspercka „Fundusze Europejskie dla Klimatu” – koordynacja i moderacja
działań grupy ekspertów merytorycznych. Celem działania jest wzmacnianie potencjału
członków grupy oraz wypracowywanie materiałów eksperckich i informacyjnych
poświęconych możliwościom finansowania oraz wpływowi Funduszy Europejskich na
zidentyfikowane obszary tematyczne istotne z punktu widzenia realizacji Europejskiego
Zielonego Ładu przez organizacje pozarządowe.
b. Baza wiedzy o „Zielonych Funduszach” – baza wiedzy dostępna na dedykowanej
stronie www (zielonefundusze.pl) obejmująca poradniki, artykuły dot. realizacji
Europejskiego Zielonego Ładu z wykorzystaniem funduszy UE, informacje o
wydarzeniach, dobre i złe praktyki, informacje dot. oferty finansowania z funduszy
europejskich organizacji pozarządowych.
c. Przegląd dostępności „Zielonych Funduszy” dla NGOs – przeprowadzenie przeglądu
programów krajowych i regionalnych pod kątem dostępności dla organizacji
pozarządowych w siedmiu obszarach tematycznych, tj. Energetyka obywatelska –
spółdzielnie i wspólnoty energetyczne, efektywność energetyczna budynków (z
uwzględnieniem rozwiązań w zakresie dostępności w budynkach), ubóstwo
energetyczne, powietrze, odpady i GOZ, przyroda / bioróżnorodność, woda,
sprawiedliwa transformacja regionów górniczych, a także edukacja ekologiczna. Wnioski i
rekomendacje zostaną przekazane w postaci siedmiu oddzielnych raportów do
potencjalnego wdrożenia przez poszczególne Komitety Monitorujące i Instytucje
Zarządzające oraz opublikowane w Bazie wiedzy o „Zielonych Funduszach”.
d. Ogólnopolskie spotkanie organizacji ekologicznych skupionych w ZS PZS – dwie
edycje (2024 i 2025), których celem jest wymiana doświadczeń nt. dostępności funduszy
europejskich dla NGO na poziomie krajowych i regionalnym, dyskusja nt. dobrych i złych
praktyk, identyfikacja potrzeb NGO, które mogą być potencjalnymi beneficjentami
funduszy oraz dyskusja nt. tematów priorytetowych w regionach, które zostaną
poruszone podczas warsztatów regionalnych. W każdej z edycji weźmie udział ok. 30
uczestników. Rezultatem działania będzie zestaw dokumentów – notatka ze spotkania,
prezentacje ekspertów, które zostaną przesłane do uczestników i opublikowane w Bazie
wiedzy o „Zielonych Funduszach”.
e. Warsztaty regionalne dla NGOs – organizacja 16 warsztatów regionalnych (po 1 na
każde województwo) dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem warsztatów
jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych jako beneficjentów Funduszy
Europejskich, poprzez upowszechnianie wiedzy o założeniach Europejskiego Zielonego
Ładu w kluczowych, zidentyfikowanych w projekcie obszarach tematycznych, oraz
informowanie o możliwościach finansowania projektów z funduszy UE. Spotkania będą organizowane w oparciu o standardy dostępności i zielony standard organizacji
wydarzeń. W warsztatach weźmie udział ok. 500 uczestników, a materiały eksperckie z
wydarzeń zostaną opublikowane w Bazie wiedzy o „Zielonych Funduszach”.
f. Webinary tematyczne – organizacja 10 webinarów tematycznych, podczas których
zostaną przedstawione cele polityki Zielonego Ładu UE w 10 obszarach wymienionych we
wniosku oraz informacje nt. możliwości aplikowania przez NGO o finansowanie
projektów z Funduszy Europejskich. Każdy webinar będzie symultanicznie tłumaczony na
jęz. migowy oraz będzie nagrany i dostępny do ponownego odtworzenia. W całym cyklu
webinarów weźmie udział ok. 400 uczestników.
g. Ogólnopolska konferencja „Więcej Niż Energia” – organizacja dwóch edycji (2024 i
2025) ogólnopolskiej konferencji przybliżającej beneficjentom aktualne mechanizmy
wsparcia energetyki obywatelskiej ze środków europejskich. Celem działania jest
zwiększanie świadomości beneficjentów – organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów i obywateli – w zakresie finansowania z Funduszy Europejskich projektów w
zakresie energetyki obywatelskiej, taki jak np. spółdzielnie energetyczne oraz
wzmacnianie pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich jako źródła finansowania
obywatelskich projektów z zakresu energetyki rozproszonej. W każdej edycji konferencji
weźmie udział ok. 100 uczestników stacjonarnych i 500 uczestników online. Po
konferencji powstanie artykuł podsumowujący najważniejsze zagadnienia konferencji,
opublikowane zostaną nagrane podczas konferencji wywiady z ekspertami oraz zapis
nagrania całej konferencji. Materiały dostępne będą bezterminowo na stronie
internetowej wiecejnizenergia.pl.
h. Działania promocyjne – Głównymi celami działań promocyjnych będzie wzmocnienie
pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich, aktywizacja organizacji pozarządowych
do korzystania z “zielonych” Funduszy UE i zapewnianie wysokiej świadomości dotyczącej
działań rozwojowych w kraju realizowanych z ich udziałem. Strategia promocyjna oparta
na szerokim wachlarzu środków komunikacji pozwoli dotrzeć do szerokiego grona
odbiorców. Obejmie ona takie narzędzia jak: dedykowana strona internetowa
(zielonefundusze.pl), mailing, spoty radiowe, podcasty, artykuły w mediach, posty w
mediach społecznościowych.
W ramach części projektu realizowanej przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w
wyżej opisane działania planujemy zaangażować w sumie 2150 uczestników oraz dotrzeć
do 237 800 odbiorców.
#FunduszeUE