W Europie Środkowej i Wschodniej fundusze europejskie są ważnym źródłem finansowania i wspierania sprawiedliwego przejścia na zieloną gospodarkę. Aby osiągnąć te cele, państwa członkowskie muszą powołać komitety monitorujące, w których partnerzy, również przedstawiciele organizacji pozarządowych, czuwają nad prawidłowością i jakością wydatkowania wartych miliardy euro programów. Komitety monitorujące odgrywają zatem rolę strażników kontrolujących kierunek polityki spójności.

link do wersji POLSKIEJ 

link do wersji ANGIELSKIEJ 

W tej publikacji przedstawiamy rolę komitetów monitorujących programy w obszarze środowiska, klimatu i energii oraz sprawiedliwej transformacji w ośmiu krajach Europy Środkowej i Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Estonii, na Łotwie, w Polsce, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech. Omawiamy w nim ramy prawne leżące u podstaw działania komitetów monitorujących oraz przedstawiamy praktykę tworzenia ich składów i zasad funkcjonowania, zwracając uwagę na dobre i złe praktyki. Na końcu tekstu sformułowaliśmy kluczowe rekomendacje.