Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) ogłosiło konkurs na dofinansowanie dla wspólnot energetycznych (m.in. klastry oraz spółdzielnie energetyczne) w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Nabór wniosków rozpocznie się 12 września 2023 roku o godzinie 14:00. Inicjatywa ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w lokalnych społecznościach.

O szczegółach dotyczących finansowania mogą Państwo przeczytać >>>TUTAJ

Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) projekt ma pomóc w rozwoju OZE w Polsce i promować lokalne inicjatywy takie jak klastry energii, spółdzielnie energetyczne czy prosumenci zbiorowi/wirtualni, które mają potencjał do odegrania znaczącej roli w polskiej transformacji energetycznej. Wsparcie przedinwestycyjne obejmie działania na rzecz opracowania optymalnego modelu prawnoorganizacyjnego i biznesowego potrzebnego do uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej. Wsparcie inwestycyjne obejmie istniejące już, najbardziej zaawansowane/rokujące społeczności energetyczne, realizujące wdrożenia zaawansowanych usług energetycznych. 

 

Podstawowe informacje na temat konkursu:

Nabór wniosków.

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest od 12 września 2023 roku od godziny 14:00. Nabór będzie trwać w sposób ciągły do końca roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Istotnym aspektem jest liczba podpisanych umów, które mogą wynieść 139 przed RePowerEU lub 200 po jego zatwierdzeniu przez KE.  12 października br. ruszy z kolei konkurs na wsparcie inwestycyjne. Wybrane zostanie do 10 inwestycji. 

Podział beneficjentów.

Przewiduje się, że dofinansowanie zostanie przyznane 139 podmiotom na etap przedinwestycyjny. Podział ten prezentuje się następująco: 90 klastrów, 33 samorządy oraz 16 spółdzielni energetycznych. W przypadku zwiększenia ilości podmiotów do 200 w ramach programu REPowerEU, pozostałe 61 miejsc zostanie podzielone według potrzeb.

W przypadku wsparcia inwestycyjnego pieniądze zostaną przyznane na istniejące już, najbardziej zaawansowane/rokujące społeczności energetyczne, realizujące wdrożenia zaawansowanych usług energetycznych.  Kryteria oceny wniosków: Wnioski od spółdzielni energetycznych będą oceniane na podstawie przedstawionej przez nie koncepcji rozwoju. Uwaga! Decydujący jest moment złożenia wniosku. Projekty są akceptowane według KOLEJNOŚCI, spełniające wszystkie wymogi, do momentu wyczerpania dostępnych miejsc. Nawet jeśli późniejszy wniosek ma lepszą ocenę, nie zostanie przyjęty, gdyż wszystkie miejsca zostały już zajęte.

Nowy podmiot prawny.

Konkurs będzie obejmować również nowy podmiot prawny, jakim będą obywatelskie społeczności energetyczne oparte na odnawialnych źródłach energii (OZE). To szczególnie istotne dla projektów Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w ramach etapu I, które będą mogły rozważyć założenie takich podmiotów.

 

Kwota wsparcia.

Maksymalny poziom dofinansowania w zakresie wsparcie przedinwestycyjnego: Dla klastrów energii – 1 550 tys. zł, Dla spółdzielni energetycznych – 400 tys. zł, JST – 1 400 tys. zł. 

 

Zasada DNSH: W kwestii zasady „do no significant harm” (DNSH), wnioskodawcy będą zobowiązani do zaznaczenia opcji „projekt jest zgodny z zasadą DNSH” na etapie składania wniosku. Dopiero na etapie rozliczania projektu będzie wymagana bardziej szczegółowa analiza zgodności z tą zasadą.