Propozycja, wysłana do przedstawicieli rządu, została przygotowana przez organizacje społeczne zaangażowane wcześniej w wysłuchania publiczne projektu Krajowego Planu Odbudowy.

  • Komisja Europejska musi jeszcze zaakceptować projekt polskiego KPO, co może potrwać nawet kilka miesięcy. Jednak organizacje skupione wokół Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych starają się już teraz zaproponować dobre rozwiązania na kolejny etap, czyli wdrażanie i monitorowanie realizacji KPO w Polsce. Powołują się przy tym na uzgodnione przez państwa członkowskie Prawo Klimatyczne, które wymaga ustanowienia platformy monitorującej postępy w dążeniu do neutralności klimatycznej i w osiąganiu celu redukcji emisji o 55 proc. do 2030 roku. Prawo Klimatyczne określa też, że członkami platformy monitorującej mają być partnerzy społeczni i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

W związku z powyższym polskie organizacje dążą do powołania niezależnego Komitetu Monitorującego KPO, który może stać się inicjatorem powstania takiej platformy i jego ważnym użytkownikiem.W swojej propozycji wymieniają zadania należące do komitetu tj:

  • Monitorowanie realizacji zawartych w KPO reform i inwestycji. 
  • Czuwanie nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych.
  • Analizowanie wpływu realizowanych działań na gospodarkę i jej poszczególne sektory, społeczeństwo oraz rozwój regionalny. 
  • Zapewnienie komplementarności realizowanych interwencji w ramach innych źródeł finansowania.

Podejmowanie działań istotnych dla usprawnienia procesów wdrażania reform oraz inwestycji im służących. Zasadniczym zagadnieniem jest ustalenie składu Komitetu Monitorującego. W polskim projekcie KPO zapisano, że: „Komitet składać się będzie z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację KPO, a także przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców, wskazanych przez Radę Dialogu Społecznego, przedstawicieli reprezentatywnych ogólnopolskich organizacji społecznych oraz przedstawicieli ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego”.

Organizacje społeczne proponują, by Komitet Monitorujący składał się z 5 grup o równych prawach i równym ilościowo składzie osobowym:

  • Grupa I: Rząd – przedstawiciele ministerstw: polityki regionalnej, środowiska, finansów, zdrowia, KPRM – cyfryzacji, infrastruktury wskazani przez Premiera;
  • Grupa II: Samorząd – wskazani przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu;
  • Grupa III: Partnerzy społeczni i gospodarczy – wskazani przez Radę Dialogu Społecznego plus 1 przedstawiciel wskazany przez Związek Banków Polskich i 1 przedstawiciel wskazany przez Krajową Izbę Gospodarczą;
  • Grupa IV: Społeczeństwo obywatelskie – wskazani przez przedstawicieli federacji, porozumień i sieci ogólnopolskich organizacji pozarządowych działających w obszarze KPO;
  • Grupa V: Nauka – wskazani przez PAN przedstawiciele nauki.

Z treścią propozycji dotyczących powołania Komitetu Monitorującego KPO można zapoznać się tutaj:

pdf-icon-green

Wdrożenie KPO. Propozycje NGO