Jak płacić mniejsze rachunki? Poradnik Polskiej Zielonej Sieci

Ciepły dom i mniejsze opłaty za energię – o tym marzy teraz wielu Polaków. Okazuje się, że rachunki łatwo można obniżyć! Najtańsza energia to bowiem ta zaoszczędzona! Z pomocą przychodzą rządowe programy finansowe z funduszy unijnych. Dzięki nim możesz łatwo poprawić efektywność energetyczną swojego domu lub bloku. Odczujesz to na swojej skórze i w portfelu.

Zainteresowanie się poprawą parametrów energetycznych swojego domu czy mieszkania i aktywne podejmowanie działań związanych z oszczędzaniem energii oprócz finansowych, daje także szereg innych korzyści. Ma to pozytywny wpływ na otoczenie, m.in. na jakość powietrza. Powoduje także wzrost świadomości, jeśli chodzi o sposób korzystania z energii i zarządzania nią.

Audyt energetyczny, wymiana źródła ciepła i termomodernizacja to naczynia połączone i wykorzystanie obecnych możliwości finansowania tych przedsięwzięć może dać większe poczucie stabilności i bezpieczeństwa w kontekście nieprzewidzianych np. geopolitycznych wydarzeń wpływających na rosnące ceny energii.

Lista programów rządowych finansowanych z funduszy unijnych

1CZYSTE POWIETRZE – program dofinansowania do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

W ramach tego programu można otrzymać dofinansowanie do KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW  oraz WYMIANY STARYCH I NIEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dotację mogą otrzymać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Kwoty wsparcia niedawno podniesiono. Obecnie dotacja może wynosić do 66 000 ZŁ dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 ZŁ dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 ZŁ na audyt energetyczny.

Program Czyste Powietrze zostanie wsparty środkami z Krajowego Planu Odbudowy i programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Dowiedź się więcej >>> https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

2. MÓJ PRĄD – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia polegające na ZAKUPIE I MONTAŻU MIKROINSTALCJI FOTOWOLTAICZNYCH  – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Co ważne, w ramach tego programu nie można otrzymać dofinansowania na zwiększenie mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Kwota dofinansowania wynosi DO 50 PROC. KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, NIE WIĘCEJ NIŻ 3 TYS. ZŁ na jedno przedsięwzięcie. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Wsparcie można też uzyskać na zainstalowanie magazynu ciepła o pojemności min. 20 litrów, magazynu prądu (min. 2 kWh) i systemu zarządzania energią (HEMS/EMS).

Program jest finansowany ze środków polityki spójności – Program Operacyjny Insfrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dowiedz się więcej: https://mojprad.gov.pl

3. MOJE CIEPŁO – program dofinansowania źródeł ciepła

Celem programu jest ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła poprzez WSPARCIE ZAKUPU I MONTAŻU POMP CIEPŁA dla nowych budynków jednorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje inwestycje polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania domu (ale też w połączeniu z ogrzewaniem ciepłej wody użytkowej) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Kwota dotacji wynosi DO 30 PROC. ALBO DO 45 PROC. KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję (w przypadku gruntowej pompy ciepła, pompa powietrzna to dofinansowanie maks. 7 tys. zł). Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny. Wniosek może złożyć osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Program jest finansowany z Funduszu Modernizacyjnego.

Dowiedz się więcej: https://mojecieplo.gov.pl

4. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH – dofinansowanie do inwestycji w budownictwie wielorodzinnym

Pierwszy nabór wniosków planowany jest na pierwszy kwartał 2023. Dofinansowanie będzie obejmować inwestycje w TERMOMODERNIZACJĘ I INSTALACJE OZE w budynkach wielorodzinnych.  O wsparcie będą mogli ubiegać się właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych, czyli np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, osoby fizyczne, zakłady pracy, związki wyznaniowe. Nabór wniosków do BGK będzie ciągły.

Program będzie finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/termomodernizacja-budynkow-wielorodzinnych

5. PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

O dofinansowanie mogą ubiegać się mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania (np. akademiki, internaty, schroniska), budynków użyteczności publicznej, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła. Premia przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Kwota kredytu stanowi CO NAJMNIEJ 50 PROC. KOSZTÓW przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wynosi nie mniej niż wysokość premii (26% dla “zwykłej” termomodernizacji, 31% gdy termomodernizacji towarzyszy instalacja OZE, dodatkowe 50% jeśli w grę wchodzi wzmocnienie konstrukcji budynku z wielkiej płyty). Premii może towarzyszyć dodatkowy grant o wartości 10% inwestycji – w przypadku głębokiej i kompleksowej modernizacji w budynkach wielorodzinnych.

Program będzie finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Dowiedz się więcej: https://www.bgk.pl/podmioty-rynku-mieszkaniowego/modernizacja-i-rewitalizacja/premia-termomodernizacyjna-z-opcja-grantu-termomodernizacyjnego/

6. PROJEKT DORACTWO ENERGETYCZNE

W ramach programu można uzyskać NIEODPŁATNE wsparcie polegające na konsultacjach dotyczących efektywności energetycznej, weryfikacji poprawności audytów energetycznych, szkoleń i warsztatów.

Program jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Dowiedz się więcej: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Na stronach Ministerstwa Rozwoju i Technologii (LINK) znajdziesz też aktualną informację o krajowych środkach wspierających termomodernizację budynków.