Wielkopolska Wschodnia pilnie potrzebuje naprawy szkód wyrządzonych przez górnictwo węgla brunatnego. Zalanie odkrywek i poprawa stanu wód to bardzo ważny krok w tym kierunku. Jednak z analizy zleconej przez Polską Zieloną Sieć i CEE Bankwatch Network, wynika że projekt przedstawiony przez ZEPAK i Wody Polskie nie został przeanalizowany pod kątem wpływu na środowisko i istnieje ryzyko, że bardziej zaszkodzi niż pomoże.

Raport do ściągnięcia>>>TUTAJ

W Koninie i okolicach nikt nie ma wątpliwości: projekt hydrologiczny, niwelujący negatywne skutki długoletniej eksploatacji odkrywek węgla brunatnego, jest niezbędny. Ale, jak często bywa przy tego rodzaju konsensusach, diabeł tkwi w szczegółach. Ściślej mówiąc, diabeł tkwi tutaj w kontrowersyjnym z punktu widzenia ochrony środowiska planie realizacji projektu i w braku szczegółowych informacji na jego temat. Przygotowanie planu z pominięciem przyjętych standardów środowiskowych wywołało rozczarowanie lokalnych organizacji samorządowych i doprowadziło do burzliwej dyskusji na posiedzeniu Podkomitetu ds. Wielkopolski Wschodniej. Podkomitet doradza instytucjom oraz monitoruje prawidłowość wydatkowania środków unijnych, z których działania poprawiające warunki wodne mają być finansowane.

 

fot. Miłka Stępień, Bankwatch

Nasze zastrzeżenia budzi potencjalny negatywny wpływ na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Ale najbardziej martwi nas bilans wodny Warty. Woda z Warty miałaby służyć do zalewania zamkniętych odkrywek węgla brunatnego. Zgodnie z danymi Wód Polskich, woda miałaby być zabierana nawet wtedy, gdy jej w rzece jest mało: przy przepływach mniejszych niż wieloletnia średnia, które w rejonie Konina notujemy przez ⅔ roku. Pogłębianie deficytu wody w Warcie zagraża nie tylko chronionym gatunkom i siedliskom, ale, może też spowodować braki wody w wodociągach korzystających z rzecznych ujęć.

fot. Miłka Stępień, Bankwatch

Zamówione przez nas opracowanie jest krytyczną analizą materiałów dotyczących programu “Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski Wschodniej” (zwanego w skrócie “Programem wodnym”) pod kątem rozpoznania przewidywanych oddziaływań na środowisko, w tym na obszary Natura 2000, oraz cele środowiskowe w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Z analizy dowiecie się, czy już na wstępie można uznać, że Program wodny (składający się z 25 realnych zadań) będzie spełniał zasadę nie czynienia poważnych szkód przyrodzie „Do No Significant Harm” (DNSH) i tym samym, czy już na tym etapie spełniałby warunki uzyskania pozakonkursowego dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Raport do ściągnięcia>>>TUTAJ