Webinarem, który odbył się w poniedziałek, 11 marca br., zakończyliśmy 2-częściowy blok wydarzeń online, poświęconych Społecznemu Funduszowi Klimatycznemu. Pierwsza część miała miejsce w styczniu i stanowiła wprowadzenie do tematu. Przedstawiliśmy tam kontekst polityki klimatycznej UE, wyjaśnienie założeń Funduszu oraz przewidywany przez nas proces prac nad jego projektowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału dla partycypacji społecznej. 

NAGRANIE WEBINARU

Drugi z webinarów, zatytułowany „Niskoemisyjne budynki dla wszystkich – jak wykorzystać Społeczny Fundusz Klimatyczny?” – był natomiast poświęcony jednemu z obszarów, których planowany SFK będzie dotyczył. Nowy system ETS2, w odpowiedzi na który pojawia się Społeczny Fundusz Klimatyczny, obejmie emisje generowane w budownictwie, w związku z czym to użytkownicy poniosą ostateczne koszty emisji gazów cieplarnianych generowanych przez budynki, które użytkują. Dlatego też, podczas marcowego wydarzenia, rozmawialiśmy bardziej szczegółowo o transformacji, która musi się w Polsce dokonać w odniesieniu do budownictwa i systemów ogrzewania/chłodzenia. 

Partnerem w organizacji webinaru było Stowarzyszenie Fala Renowacji, czyli międzysektorowa grupa ekspercka zajmująca się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Ekspertka Stowarzyszenia, Pani Aleksandra Stępniak,  przedstawiła temat renowacji budynków jako przykład długofalowego działania, które powinno być finansowane w ramach SFK. W pierwszej kolejności, ekspertka tłumaczyła na czym będzie polegał wprowadzany przez UE system ETS2 i jak przełoży się on na koszty ponoszone przez konsumentów. Przedstawiła sytuację obecną w zakresie stanu i energochłonności budynków, postulowane scenariusze w zakresie ich renowacji oraz korzyści, jakie całe społeczeństwo odniesie z kompleksowej poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce.  Prezentację zakończył temat możliwego powiązania źródeł finansowania tych działań, jako że oprócz SFK do dyspozycji są również środki z funduszy unijnych (w tym KPO) oraz przychody z systemów ETS i ETS 2. 

Po części prezentacyjnej, pojawiły się liczne pytania i komentarze od uczestników webinaru. Odnotowaliśmy obecność przedstawicieli firm i stowarzyszeń z branż budowlanych, którzy komentowali szanse i ryzyka dla zakładanych celów. Prowadząca webinar Aleksandra Krugły, ekspertka fundacji Habitat for Humanity Poland, zwracała też uwagę na kontekst ubóstwa energetycznego powiązanego z kondycją budynków mieszkalnych oraz zainstalowanymi w nich źródłami ogrzewania. Tym samym, wydarzenie w bardzo kompleksowy i profesjonalny sposób odniosło się do poruszanego obszaru i potencjału jego zagospodarowania w Społecznym Planie Klimatycznym, który będzie opisywał sposób wydatkowania środków z SFK. 

Nasze webinary były jednymi z pierwszych, skierowanych do obywateli wydarzeń niosących informację o nadchodzących zmianach, jakimi będą wejście systemu ETS 2 i powiązanego z nim Społecznego Funduszu Klimatycznego. Będziemy starali się podtrzymać zainteresowanie tym tematem na dalszych etapach planowania i wdrażania tego narzędzia w Polsce.  

NAGRANIE WEBINARU