Wysłuchanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczyło Umowy Partnerstwa, kluczowego dokumentu definiującego sposób wydatkowania środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.  Mowa tu o 76 miliardach euro, czyli 349 miliardach złotych z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Wśród przedstawicieli/-ek podmiotów społeczeństwa obywatelskiego zabierających głos podczas wysłuchania byli m.in. Joanna Furmaga z Polskiej Zielonej Sieci oraz Dominik Madej z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Obie organizacje wspólnie przygotowały uwagi oraz stanowisko ws. Umowy Partnerstwa.

Na razie dokumentowi brakuje przede wszystkim ambicji. Wyrazem tego jest bardzo, bardzo ogólnikowy charakter tych zapisów, brakuje również jasno określonych i wymiernych celów oceniła Joanna Furmaga.Uniknięcie katastrofy klimatycznej wymaga od nas działań dużo bardziej ambitnych niż to, co proponuje projekt UP. Dlatego oczekujemy, że w finalnej wersji tego dokumentu, wśród rezultatów, znajdą się bardzo konkretne i wymierne cele, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, jak ograniczenie zapotrzebowania na energię, jak udział źródeł odnawialnych czy poziom ochrony bioróżnorodności”.

Z ramienia MSK oprócz Dominika Madeja, wypowiadał się m.in. Szymon Kacprzak. Zaproponował, by do ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa dodać zapisy dotyczące edukacji klimatycznej, ponieważ „zdobywanie wiedzy i posiadanie właściwych informacji jest podstawą do adekwatnego projektowania rozwiązań. (…) Chciałbym tutaj przytoczyć taki fragment – jedno z zadań, które Umowa Partnerstwa sobie stawia – powinna być rozwijana edukacja i promocja zachowań indywidualnych oraz grupowych, które sprzyjają zwiększeniu świadomości o zmianach klimatu, racjonalnemu korzystaniu z zasobów środowiskowych i wspierają ochronę zasobów nieodnawialnych. No i to wszystko brzmi bardzo dobrze. Oprócz tego, że promocja zachowań indywidualnyc oraz grupowych to może być właściwie cokolwiek. Jednocześnie ten punkt świadczy właśnie o tym, do jakich konsekwencji prowadzi brak należytej edukacji. Jak wiemy, rozwiązania indywidualne nie są wystarczające do tego, żeby rozwiązać problem kryzysu klimatycznego”.

W imieniu PZS w trakcie wysłuchania wypowiadali się również Krzysztof Smolnicki, Rafał Rykowski, Joanna Krawczyk, Paweł Głuszyński, Jan Twardowski i Zuzanna Sasiak. Wydarzenie zorganizowały Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Kolejne wysłuchania będą dotyczyły projektów poszczególnych programów krajowych:

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki  (FENG)
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej; 
  • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy;
  • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii;
  • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS);
  • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS);
  • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji;
  • Program Ryby;
  • Program Pomoc Żywnościowa.

O tym, kto będzie mógł zabrać głos, decyduje regulamin wysłuchań. Odwołuje się on do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, które zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku. Wśród tych zasad wymieniana jest transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Więcej informacji dotyczących zasad zabierania głosu, a także zgłoszeń oraz terminów znajduje się na stronie wysłuchań.