PV apka2Ministerstwo Klimatu przeprowadziło krótkie konsultacje społeczne pakietu rozporządzeń dotyczących m.in. rozliczeń prosumentów oraz ich dostępu do danych. Polska Zielona Sieć przekazała w swoim stanowisku, że choć proponowane regulacje są słuszne i korzystne dla prosumentów, to zarazem dalece niewystarczające do efektywnego pobudzenia segmentu prosumentów grupowych.

Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym oraz projektów rozporządzeń w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów i spółdzielni energetycznych Ministerstwo Klimatu opublikowało do konsultacji społecznych 15 maja, czyli po 9 miesiącach od daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o OZE.

Choć proponowane zmiany idą w dobrym kierunku, to dotyczą tylko szczegółów technicznych, nie niosą zaś żadnej zasadniczej zmiany (tzw. „gamechanger’a”), która stanowiłby transpozycję kolejnych elementów Dyrektywy RED II. Jej ideą przewodnią jest zapewnienie wszelkich możliwych ułatwień sprzyjających powstawaniu i funkcjonowaniu społeczności energetycznych oraz zapewnienie, by nie podlegały one żadnym nieuzasadnionym lub dyskryminacyjnym warunkom i procedurom.  Jak wskazuje REScoop, organizacja zrzeszająca setki europejskich spółdzielni energetycznych, kraje, w których na rynku wytwórczym energii z powodzeniem działają społeczności lokalne, charakteryzują się przejrzystym i łatwo dostępnym systemem wsparcia dla OZE, dobrą polityką informacyjną, wsparciem ze strony zarówno lokalnych jak i krajowych decydentów oraz zaufaniem obywateli, opartym na stabilności długofalowo prowadzonej polityki.

W odniesieniu do wspólnot energetycznych opartych o OZE, konieczna jest nade wszystko modyfikacja stosownych regulacji ustawowych, celem usunięcia nieuzasadnionych ograniczeń dotyczących: wielkości i specyfiki terytorialnej działania spółdzielni, zainstalowanych mocy, poziomu autokonsumpcji wytworzonej energii oraz niekorzystnego systemu bilansowania energii oddawanej do sieci energetycznej. Przede wszystkim jednak spółdzielnie energetyczne powinny otrzymać prawo sprzedaży zielonej energii – elektryczności, ciepła lub biogazu – wygenerowanej w posiadanej instalacji OZE odbiorcom lokalnym: np. przedsiębiorstwom lub podmiotom należącym do jednostek samorządu terytorialnego.

Warto wspólnie przypominać o tym ministrom klimatu przy każdej możliwej okazji.

pdf-icon-green Stanowisko Polskiej Zielonej Sieci w ramach konsultacji społecznych Ministerstwa Klimatu
rzepa ppico Artykuł na łamach portalu Więcej Niż Energia oraz dziennika Rzeczpospolita poświęcony spółdzielczości energetycznej.
WNap Artykuł z portalu WysokieNapiecie.pl opisujący lawinę uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych projektu rozporządzenia dotyczącego rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów