O KONFERENCJI


Powódź i susza – jak chronić ludzi w zgodzie z naturą

Z powodu zmian klimatu Polskę czekają w nadchodzących latach coraz dłuższe okresy suszy. Jednocześnie wzrastać będzie częstotliwość występowania gwałtownych i bardzo intensywnych opadów, niosąc ze sobą zwiększone ryzyko powodzi.

Zmiany te oznaczają konieczność wypracowania nowego podejścia do zarządzania zasobami wodnymi i ochrony wód w Polsce.

W zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpowodziowej i łagodzeniu skutków suszy istotną rolę odgrywają rozwiązania wykorzystujące naturalne zjawiska i procesy przyrodnicze (nature-based solutions). Działania takie jak renaturyzacja rzek i potoków czy przywracanie mokradeł umożliwiają zatrzymywanie wód opadowych w górnych częściach zlewni, ograniczając ryzyko niszczycielskich wezbrań i powodzi na głównych rzekach. Pozwalają także wykorzystać zdolności retencyjne dolin rzecznych i bagien, znacznie przewyższające potencjalną pojemność sztucznej infrastruktury retencyjnej, umożliwiając odnawianie się zasobów wód podziemnych i zapewniając dostępność wody pitnej oraz wody dla rolnictwa. Działania te są również bardziej efektywne ekonomicznie - można dzięki nim osiągnąć odpowiedni poziom ochrony przeciwpowodziowej i skutecznie łagodzić skutki suszy dużo niższym kosztem niż w przypadku budowy infrastruktury hydrotechnicznej. Ich ogromną przewagą jest też korzystny wpływ na przyrodę - rozwiązania naturalne nie tylko nie wiążą się z degradacją przyrody, ale umożliwiają odtwarzanie ekosystemów rzecznych i bagiennych z ich bogactwem dzikiego życia.

W pierwszym dniu konferencji zapraszamy Państwa do wysłuchania serii mini-wykładów prezentujących obecny stan wiedzy naukowej na temat skutecznych sposobów ochrony przeciwpowodziowej i łagodzenia skutków suszy oraz na dyskusję panelową z udziałem przedstawicieli nauki oraz władz publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce.

W drugim dniu odbędą się warsztaty dla przedstawicieli władz samorządowych i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami wodnymi, obejmujące prezentację przykładów już wdrożonych rozwiązań oraz możliwości finansowania podobnych działań z funduszy unijnych w ramach przyszłego budżetu UE.

Rzeki

PROGRAM


Wydarzenie odbywa się w sali P1 w budynku P.


CZWARTEK,
21 marca 2019 r.


11:30-12:00 Rejestracja uczestników
12:00-12:15 Otwarcie konferencji
Moderacja Konferencji cz.1, red. Ewa Podolska, Radio TOK FM
prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Jacek Wasik, Dyrektor, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu
Joanna Furmaga, Prezes, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
12:15-12:30 Wykład inauguracyjny - Koszty zmian klimatu i korzyści z jego ochrony
prof. Bożena Ryszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu- pobierz
12:30–13:45 Co wiemy o powodzi i suszy – cz. I
Wykłady 2 x 20 minut oraz pytania i dyskusja 35 minut

Mokradła nadrzeczne kluczem do zrównoważonej gospodarki wodnej
dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski, Centrum Ochrony Mokradeł
- pobierz
Naturalne zdolności rzek do samooczyszczania w kontekście korzyści ekonomicznych
dr Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski- pobierz
13:45-14:45 Lunch
14:45-16:00 Co wiemy o powodzi i suszy – cz. II
Wykłady 2 x 20 minut oraz pytania i dyskusja 35 minut

Planowanie i praktyka wykonywania prac utrzymaniowych na małych rzekach
w kontekście problemu zagrożenia powodzią i suszą

dr Przemysław Nawrocki, WWF Polska- pobierz

Ograniczanie skutków negatywnych zjawisk klimatycznych w skali całej zlewni
dr Marta Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Greenmind- pobierz
16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00 Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych przedstawicieli:
Moderacja panelu dyskusyjnego, Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju

Anna Mitraszewska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Roman Konieczny, Koalicja Ratujmy Rzeki
Gabriela Tomik, pełnomocnik Ministra ds. współpracy z Samorządem, Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
dr Zbigniew Piepiora, Katedra Gospodarki Przestrzennej,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Rafał Gaczyński, Ministerstwo Środowiska, Departament Funduszy Ekologicznych
18:00 Zamknięcie pierwszego dnia konferencji

PIĄTEK,
22 marca 2019 r.

Warsztaty dla przedstawicieli władz publicznych


9:30-9:45 Powitanie i słowo wstępne – Izabela Zygmunt, Polska Zielona Sieć
(Podsumowanie wykładów z poprzedniego dnia)
9:45-10:45 Finansowanie ochrony bioróżnorodności i adaptacji do zmian klimatu w przyszłym
budżecie UE
- prezentacja oraz dyskusja nt. dotychczasowych doświadczeń z realizacji
projektów unijnych
Przemysław Kalinka, DG Regio, Komisja Europejska
10:45-11:45 Dyskusja o projektach cz. I
Prezentacje 2 x 20 minut oraz dyskusja 20 minut,
moderacja Anna Mitraszewska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Działania rewildingowe na Zalewie Szczecińskim i na Drawie
Artur Furdyna, TPRIIG

Aktywność ludzi i samorządów w ograniczaniu skutków powodzi - świat równoległy
do oficjalnego systemu

Roman Konieczny, Koalicja Ratujmy Rzeki
11:45-12:15 Przerwa
12:15-14:00 Dyskusja o projektach cz. II
Prezentacje 2 x 20 minut oraz dyskusja 20 minut,
moderacja Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju


Odsunięcie obwałowań Odry w rejonie Domaszkowa – przykład łączenie interesu
człowieka i przyrody

Piotr Nieznański, WWF Polska

Program na Odrze Środkowej - sprzeczność celów żeglugowych z celami ochrony
przeciwpowodziowej

Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko-Unia
14:00 Zakończenie konferencji i warsztatów
14:00-15:00 Lunch i pożegnalne rozmowy kuluarowe

PRELEGENCI


prelegenci

Artur Furdyna

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

...

prelegenci

Joanna Furmaga

Prezes, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Prezes, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

prelegenci

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
(oczekujemy potwierdzenia)

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prelegenci

Przemysław Kalinka

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

Pracuje w wydziale ds. Polski Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, gdzie m.in. nadzoruje wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wcześniej pracował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz sektorze pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce.

prelegenci

dr hab. Wiktor Kotowski

Uniwersytet Warszawski, Centrum Ochrony Mokradeł

...

prelegenci

Roman Konieczny

Koalicja Ratujmy Rzeki

Specjalista ds. ograniczania skutków powodzi z wykorzystaniem tzw metod nietechnicznych, projektowania lokalnych systemów ostrzeżeń, budowy lokalnych planów ograniczania skutków powodzi. Jest autorem, współautorem i inicjatorem wielu prac w tych dziedzinach, między innymi poradnika dla służb kryzysowych oraz nagrodzonych przez Ministra Środowiska materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. W Instytucie Meteorologii I Gospodarki Wodnej, gdzie pracował przez większość czasu kierował zespołem ds współpracy z samorządami w zakresie powodzi i katastrof naturalnych. Członek Koalicji Ratujmy Rzeki. Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych finansowanych przez Uniie Europejską, światową Organizację Meteorologiczną i Bank Światowy. Ukończył kilka kursów organizowanych przez NATO w zakresie łagodzenia skutków powodzi. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym kwartalnika „Poradnik Ekologiczny dla Samorządów”.

prelegenci

dr Andrzej Mikulski

Uniwersytet Warszawski

Od przeszło dwudziestu lat jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Biologii UW. Od początku działalności naukowej zajmuję się działaniem doboru naturalnego na zwierzęta, a więc tym, w jaki sposób różne czynniki środowiskowe, w tym interakcje z innymi organizmami, wpływają na cechy osobników decydujące o ich „sukcesie”, oraz na cechy i „sukces” ich potomstwa. Od kilku lat pasjonuje mnie praktyczne wykorzystanie wiedzy biologicznej w ochronie środowiska, zwłaszcza w ochronie i rekultywacji ekosystemów wodnych. Koordynuję i współprowadzę zajęcia z ekologii i z ochrony i rekultywacji środowisk wodnych prowadzone na Wydziale Biologii UW. Prowadzę ożywioną działalność popularyzatorską promując cele i metody ochrony przyrody oparte o najnowszą wiedzę naukową. Współtworzyłem inicjatywy środowiska naukowego, związane z ochroną przyrody – „Wierzę w Białowieżę” i „Nauka dla Przyrody”.

prelegenci

dr Przemysław Nawrocki

WWF Polska

Ur. w 1957 r. Biolog specjalizujący się w dziedzinie badań i ochrony ekosystemów rzek i dolin rzecznych. W Fundacji WWF Polska, w której pracuje od 1997 r., zajmuje się ochroną rzek i gatunków zwierząt. Członek zespołów i ciał doradczych związanych z ochroną przyrody, między innymi Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, Rady Naukowej Parku Narodowego Ujścia Warty. Odznaczony odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyznawaną przez Ministra Środowiska oraz Nagrodą Zielonego Liścia za zasługi dla rozwoju Zielonych Płuc Polski. W wolnych chwilach „rzeźbiarz przyrodniczy” i ilustrator, miłośnik archeologii eksperymentalnej, jazzu i bluesa.

prelegenci

Piotr Nieznański

WWF Polska

Geograf, przyrodnik (o specjalizacji ekologia krajobrazu i ochrona środowiska). W WWF od 1998 roku pracuje w WWF (najpierw w WWF Niemcy w Instytucie Ekologii Obszarów Zalewowych, od 2011 w Fundacji WWF Polska). Inicjator projektów w zakresie ochrony przyrody, w tym tworzenia obszarów chronionych oraz zachowania i odtwarzania terenów zalewowych. Współautor m.in. „Atlasu Obszarów Zalewowych Odry”, "Koncepcji odsunięcia obwałowań w dolinie środkowej Odry - projekt Domaszków-Tarchalice" „Map zagrożenia powodziowego – Bezpieczna Gmina Nad Odrą”, „Natura 2000 a gospodarka wodna”. Przedstawiciel organizacji społecznych w Państwowej Radzie Ochrony Środowiska i Krajowej Radzie Gospodarki Wodnej. W latach 2009 -2016 roku dyrektor ds. ochrony przyrody w WWF Polska, od 2017 r. dyrektor ds. polityki ochrony środowiska w Fundacji WWF Polska.

prelegenci

dr Zbigniew Piepiora

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Alumn Uniwersytetu Browna (USA). Odbył staże naukowe w USA (2014), w Czechach (2015) i na Filipinach (2018). Zainteresowania naukowe koncentruje na ekonomicznych aspektach katastrof naturalnych i zarządzania kryzysowego, efektywności strukturalnej ochrony przeciwpowodziowej, finansowania usuwania szkód katastroficznych, wycenie środowiska, bezpieczeństwa i krajobrazu. Jego najnowsza książka jest dostępna TUTAJ

prelegenci

prof. dr hab. Bożena Ryszawska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Bożena Ryszawska jest certyfikowanym liderem Climate Reality Project i członkiem networku klimatycznego w Polsce. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Stowarzyszenia Zrównoważonych Finansów i Rachunkowości. Obecnie kieruje projektem w programie UE "Horyzont 2020", Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation.

prelegenci

Jacek Wasik

Dyrektor, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu

Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej

prelegenci

dr inż. Marta Wiśniewska

Uniwersytet Warszawski, Fundacja Greenmind

Z wykształcenia inżynier środowiska, z naciskiem na gospodarkę wodną . Od 2001 roku związana z sektorem pozarządowym, w którym zajmuje się polityką środowiskową, prowadzi działania strażnicze i rzecznicze. Aktualnie, członkini zarządów Fundacji Greenmind i Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Autorka, współautorka, redaktorka ekspertyz i publikacji dotyczących funduszy UE, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska. Aktualnie zaangażowana w projekt „Zastosowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego do rozwiązania problemu zanieczyszczenia rzek pierwiastkami biogennymi pochodzenia rolniczego, z wykorzystaniem ekosystemów akumulujących węgiel” (CLEARANCE), którego liderem jest Uniwersytet Warszawski. In CLEARANCE project, she is responsible for cost calculation, valuating benefits coming from wetland ecosystem services and upscaling project results.

ORGANIZATORZY


features

Związek stowarzyszeń, ogólnopolska organizacja pożytku publicznego zrzeszająca ekologiczne organizacje pozarządowe działające w największych miastach Polski. Od 1995 roku działa na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w Polsce i za granicą.

features

Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Jedno z takich biur znajduje się we Wrocławiu i funkcjonuje od 2011 roku. Do zadań Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej należy przybliżanie obywatelom polityki i działań Unii Europejskiej oraz uświadamianie o ich wpływie na życie codzienne.

features

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

PARTNERZY


features

...

features

...

features

...

PATRONAT HONOROWY


features

Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

PATRONI MEDIALNI


features

...

features

...

PO KONFERENCJI


Konferencja “Powódź i susza - jak chronić ludzi w zgodzie z naturą” - podsumowanie


W dobie postępujących zmian klimatu Polska będzie coraz częściej narażona na susze i powodzie. Władze publiczne muszą jak najszybciej podjąć odpowiednie działania, by chronić ludzi. Zdaniem przedstawicieli nauki biorących udział w konferencji, dotychczasowe sposoby radzenia sobie z wezbraniami i z suszą wymagają ponownego przemyślenia. Zarówno hydrolodzy jak i ekonomiści są tutaj zgodni - skuteczne i opłacalne działanie musi polegać na współpracy z naturą, a nie działaniu wbrew niej. Nie można mówić osobno o ochronie przeciwpowodziowej i osobno o zapobieganiu suszom. Chodzi o spójną racjonalną, opartą na nauce i najlepszych praktykach gospodarkę wodną, która będzie traktowała rzeki i ich zlewnie nie jako odbiorniki ścieków, chłodnice dla elektrowni czy drogi wodne, ale jako pełnowartościowe ekosystemy.

W imieniu organizatorów gości powitali jego magnificencja rektor UE we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Joanna Furmaga – prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.


Mocny inauguracyjny wykład prof. Bożena Ryszawskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadził uczestników konferencji w tematykę zmian klimatu i konieczności wypracowania nowego paradygmatu gospodarczego, który nie byłby zależny od niepohamowanej eksploatacji skończonych zasobów przyrodniczych Ziemi.

Pierwszą prelekcję na temat rzek wygłosił dr Andrzej Mikulski z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego, który mówił o wynikach swoich badań nt. zdolności naturalnych rzek do samooczyszczania. W odróżnieniu od rzeki skanalizowanej, z uproszczonym kształtem koryta, rzeka naturalna jest w stanie na dość krótkim odcinku pozbyć się wprowadzanych do niej zanieczyszczeń. Zawiesiny i substancje biogenne są deponowane na płyciznach (których brak w ciekach uregulowanych), pochłaniane przez przybrzeżne kompleksy roślinne i rozkładane przez mikroorganizmy w intensywnie mieszanej, natlenionej wodzie. Jest to jedna z tzw. usług ekosystemowych świadczonych przez rzekę, której ekonomiczną wartość daje mierzyć na wiele sposobów (i jest ona bardzo wysoka). W sytuacji zwiększonego zagrożenia suszą, a zatem również niedoborem czystej wody pitnej, nie należy niszczyć tego potencjału rzek.

Prof. Wiktor Kotowski z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego mówił o roli nadrzecznych mokradeł w stabilizowaniu reżimu hydrologicznego zlewni rzecznych. Podkreślił, że przywrócenie rzekom mokradeł i bagiennych stref buforowych jest kluczowe nie tylko z punktu widzenia przeciwdziałania suszom i powodziom, ale zbawiennie wpływa również na obniżenie eutrofizacji wód. Nadrzeczne mokradła retencjonują wodę, przywracają ją do lokalnego obiegu, spłaszczają fale wezbraniowe, są kluczowym miejscem rozrodu ryb, bezkręgowców i ptaków oraz stanowią wraz z rzeką naturalne, szerokie korytarze ekologiczne. Swoistą ilustracją dla tej tezy był modelowy i fascynujący przykład oddawania miejsca rzece (odsunięcia wałów przeciwpowodziowych), zaprezentowany drugiego dnia konferencji przed dr. Piotra Nieznańskiego z WWF Polska.

Dr Przemysław Nawrocki z fundacji WWF Polska przedstawił zgromadzone przez fundację dane na temat tzw. prac utrzymaniowych na małych rzekach oraz ich wpływu na dostępność wody i bezpieczeństwo powodziowe. W Polsce pokutuje wciąż przekonanie, że rzeki należy odmulać, pogłębiać i prostować, podczas gdy takie działanie - poza dewastacją ekosystemów - przyspiesza spływ wód, osuszając obszar zlewni i zwiększając ryzyko niszczycielskich wezbrań na głównej rzece. Niestety nieoptymalne zapisy w obowiązującym prawie zachęcają samorządy do kontynuowania złych praktyk.

Serię wykładów zakończyła prezentacja dr Marty Wiśniewskiej, hydrolożki z Fundacji Greenmind, która na przykładach rzek Missisipi i górnej Wisły pokazała, jak spirala interwencji hydrotechnicznych, opartych na niedoskonałym i niepełnym rozumieniu funkcjonowania systemu rzecznego, doprowadziła do zwiększenia zagrożenia powodzią i do obniżenia poziomu wód gruntowych. Dr Wiśniewska mówiła o konieczności ponownego przemyślenia zakorzenionych od lat praktyk oraz kierowania się dostępną wiedzą, by nie powielać działań nieefektywnych ekonomicznie i często wręcz szkodliwych. Wskazała również kluczową wagę odpowiedniego doboru wskaźników przy konstruowaniu krajowych i unijnych narzędzi finansowych wspierających gospodarkę wodną.

Ostatnim punktem w programie pierwszego dnia była dyskusja panelowa, w której wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych (Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz przedstawiciele środowiska akademickiego i pozarządowego. Osią dyskusji było pytanie o to, czy w świetle zaprezentowanej wiedzy niezbędna jest zmiana filozofii zarządzania wodami w Polsce.

W dyskusji panelowej Rafał Gaczyński z Departamentu Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska zwrócił uwagę, że zmiana filozofii i podejścia jest konieczna, ale już się dzieje - częścią jej było np. powołanie PGW Wody Polskie - jednego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną i ekologiczny stan wód w całym kraju. Poza tym wiele miast wdraża już projekty adaptacyjne i rozwija błękitną i zieloną infrastrukturę. Mówił o konieczności realizowania przede wszystkim inwestycji, które najmniej ingerują w środowisko.

Anna Mitraszewska, reprezentująca Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska, NFOŚiGW, podkreśliła kompletną zmianę podejścia NFOŚiGW do gospodarki wodnej, jaka zaszła w ostatnich latach. Finansowanie ogromnych, kosztownych i nieraz bardzo kontrowersyjnych projektów hydrotechnicznych, jakie trwało do roku 2015, zastąpione zostało obecnie wsparciem dla opracowywania i wdrażania planów adaptacji miast do zmian klimatu.

Roman Konieczny, reprezentujący Koalicję Ratujmy Rzeki, zwrócił uwagę na fakt, że dane o powodziach ani o stratach powodziowych nie są systematycznie gromadzone, wskutek czego nie mamy nawet odpowiedniej bazy wiedzy, by skutecznie planować ochronę przeciwpowodziową. Brak również instrumentów pozwalających ocenić skuteczność poszczególnych rodzajów działań i poprawić je. Stworzenie systemu gromadzenia danych o stratach i powodziach powinno być pierwszym krokiem, drugim zaś - dokonanie oceny skuteczności działań. Obecnie często realizowane są interwencje, które nie mają ekonomicznego uzasadnienia.

Pani Gabriela Tomik, pełnomocniczka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglug Śródlądowej, zapewniła uczestników konferencji, że jej resort zaprasza naukowców i organizacje eksperckie do nawiązania współpracy nad kształtowaniem nowoczesnej gospodarki wodnej w Polsce.

Dr Zbigniew Piepiora z Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentował bodaj najbardziej kompleksową analizę kosztów, jakie pociągają za sobą coraz częściej nawiedzające nas powodzie. Podkreślił, że racjonalna gospodarka wodna musi opierać się na rzetelnych danych nt. bezpośrednich i pośrednich kosztów, jakie niosą ze sobą coraz częstsze i intensywniejsze zjawiska ekstremalne. Paradoksalnie, mimo że w ostatnich dwóch dekadach Polskę nawiedziły dwie wyjątkowo duże powodzie, zbierane dane są zwykle fragmentaryczne i nie zostają szeroko upublicznione. Dr Piepiora wspomniał także o wynikach swoich badań, które wykazały, że niestrukturalne metody ochrony przeciwpowodziowej, takie jak instrumenty prawne, planowanie przestrzenne, edukacja, prognozowanie i ostrzeganie, racjonalne retencjonowanie wody itp. są ekonomicznie bardziej uzasadnione niż działania skupiające się na tworzeniu infrastruktury hydrotechnicznej. Dr Piepiora podkreślił także wagę edukacji i rozwijania świadomości.

Cały pierwszy dzień konferencji był rejestrowany i transmitowany online na kanale YouTube Polskiego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniami poszczególnych prelegentów, które dostępne są TUTAJ. (nagranie całego pierwszego dnia TUTAJ

prof. Bożena Ryszawska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Koszty zmian klimatu i korzyści z jego ochrony
pobierz prezentację

prof. Wiktor Kotowski
Uniwersytet Warszawski, Centrum Ochrony Mokradeł
Mokradła nadrzeczne kluczem do zrównoważonej gospodarki wodnej
pobierz prezentację

dr Andrzej Mikulski
Uniwersytet Warszawski
Naturalne zdolności rzek do samooczyszczania w kontekście korzyści ekonomicznych
pobierz prezentację

dr Przemysław Nawrocki
WWF Polska
Planowanie i praktyka wykonywania prac utrzymaniowych na małych rzekach w kontekście problemu zagrożenia powodzią i suszą
pobierz prezentację

dr Marta Wiśniewska
Uniwersytet Warszawski, Fundacja Greenmind
Ograniczanie skutków negatywnych zjawisk klimatycznych w skali całej zlewni
pobierz prezentację

Drugi dzień konferencji (w założeniu – o charakterze warsztatowym), poświęcony był prezentacji studiów przypadków oraz dyskusji w gronie ekspertów, przedstawicieli instytucji publicznych (samorządów, ministerstw, PGW Wody Polskie) oraz firm konsultingowych i projektowych przygotowujących inwestycje wodne. Zainteresowanie warsztatami przeszło oczekiwania organizatorów. Aby nie musieć odsyłać zainteresowanych z kwitkiem, obchody Światowego Dnia Wody trzeba było zacząć od dostawienia wielu dodatkowych krzeseł.

Zaprezentowane i przedyskutowane zostały projekty, zrealizowane już na odcinku dolnej i środkowej Odry, w których dobro przyrody i ekosystemów rzecznych skutecznie pogodzono z koniecznością zapewnienia ludziom bezpieczeństwa:

  • Reaktywacja obszaru zalewowego (cofnięcie wałów przeciwpowodziowych) na odcinku środkowej Odry na odcinku Domaszków – Tarchalice
  • Renaturyzacja wód wokół zalewu Szczecińskiego.

Roman Konieczny z Koalicji Ratujmy Rzeki zaprezentował arcyciekawy przegląd rozwiązań, jakie mieszkańcy okresowo zalewanych terenów stosują obecnie na własną rękę, by zmniejszyć straty w czasie coraz częstszych powodzi.

Warsztaty zakończyła prezentacja i dyskusja nt. finansowanego przez Bank Światowy programu ochrony przeciwpowodziowej dla Wisły i Odry, poprowadzona przez Radosława Gawlika z EkoUnii.

Konferencję współorganizowało Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Jej partnerami byli: Koalicja Ratujmy Rzeki, Nauka dla Przyrody oraz Nauka o Klimacie. Wydarzenie objął patronatem prezydent miasta Wrocławia Jacek Sutryk.

W wydarzeniu wzięło udział 110 osób reprezentujących instytucje rządowe, samorządowe, uczelnie, przedsiębiorców oraz organizacje społeczne.

Prezentacje przedstawione podczas konferencji są do pobrania pod odnośnikami zamieszczonymi (powyżej) bezpośrednio w programie wydarzenia.

Fotorelacja

KONTAKT


ZADZWOŃ

22 892 00 86

MIEJSCE

Zobacz na mapie

>