O KONFERENCJI


Powódź i susza – jak chronić ludzi w zgodzie z naturą

Z powodu zmian klimatu Polskę czekają w nadchodzących latach coraz dłuższe okresy suszy. Jednocześnie wzrastać będzie częstotliwość występowania gwałtownych i bardzo intensywnych opadów, niosąc ze sobą zwiększone ryzyko powodzi.

Zmiany te oznaczają konieczność wypracowania nowego podejścia do zarządzania zasobami wodnymi i ochrony wód w Polsce.

W zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpowodziowej i łagodzeniu skutków suszy istotną rolę odgrywają rozwiązania wykorzystujące naturalne zjawiska i procesy przyrodnicze (nature-based solutions). Działania takie jak renaturyzacja rzek i potoków czy przywracanie mokradeł umożliwiają zatrzymywanie wód opadowych w górnych częściach zlewni, ograniczając ryzyko niszczycielskich wezbrań i powodzi na głównych rzekach. Pozwalają także wykorzystać zdolności retencyjne dolin rzecznych i bagien, znacznie przewyższające potencjalną pojemność sztucznej infrastruktury retencyjnej, umożliwiając odnawianie się zasobów wód podziemnych i zapewniając dostępność wody pitnej oraz wody dla rolnictwa. Działania te są również bardziej efektywne ekonomicznie - można dzięki nim osiągnąć odpowiedni poziom ochrony przeciwpowodziowej i skutecznie łagodzić skutki suszy dużo niższym kosztem niż w przypadku budowy infrastruktury hydrotechnicznej. Ich ogromną przewagą jest też korzystny wpływ na przyrodę - rozwiązania naturalne nie tylko nie wiążą się z degradacją przyrody, ale umożliwiają odtwarzanie ekosystemów rzecznych i bagiennych z ich bogactwem dzikiego życia.

W pierwszym dniu konferencji zapraszamy Państwa do wysłuchania serii mini-wykładów prezentujących obecny stan wiedzy naukowej na temat skutecznych sposobów ochrony przeciwpowodziowej i łagodzenia skutków suszy oraz na dyskusję panelową z udziałem przedstawicieli nauki oraz władz publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce.

W drugim dniu odbędą się warsztaty dla przedstawicieli władz samorządowych i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami wodnymi, obejmujące prezentację przykładów już wdrożonych rozwiązań oraz możliwości finansowania podobnych działań z funduszy unijnych w ramach przyszłego budżetu UE.

Rzeki

PROGRAM


Wydarzenie odbywa się w sali P1 w budynku P.


CZWARTEK,
21 marca 2019 r.


11:30-12:00 Rejestracja uczestników
12:00-12:15 Otwarcie konferencji
Moderacja Konferencji cz.1, red. Ewa Podolska, Radio TOK FM
prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Jacek Wasik, Dyrektor, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu
Joanna Furmaga, Prezes, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
12:15-12:30 Wykład inauguracyjny - Koszty zmian klimatu i korzyści z jego ochrony
prof. Bożena Ryszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
12:30–13:45 Co wiemy o powodzi i suszy – cz. I
Wykłady 2 x 20 minut oraz pytania i dyskusja 35 minut

Mokradła nadrzeczne kluczem do zrównoważonej gospodarki wodnej
dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski, Centrum Ochrony Mokradeł

Naturalne zdolności rzek do samooczyszczania w kontekście korzyści ekonomicznych
dr Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski
13:45-14:45 Lunch
14:45-16:00 Co wiemy o powodzi i suszy – cz. II
Wykłady 2 x 20 minut oraz pytania i dyskusja 35 minut

Planowanie i praktyka wykonywania prac utrzymaniowych na małych rzekach
w kontekście problemu zagrożenia powodzią i suszą

dr Przemysław Nawrocki, WWF Polska

Ograniczanie skutków negatywnych zjawisk klimatycznych w skali całej zlewni
dr Marta Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Greenmind
16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00 Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych przedstawicieli:
Moderacja panelu dyskusyjnego, Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju

Anna Mitraszewska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Roman Konieczny, Koalicja Ratujmy Rzeki
Gabriela Tomik, pełnomocnik Ministra ds. współpracy z Samorządem, Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
dr Zbigniew Piepiora, Katedra Gospodarki Przestrzennej,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Rafał Gaczyński, Ministerstwo Środowiska, Departament Funduszy Ekologicznych
18:00 Zamknięcie pierwszego dnia konferencji

PIĄTEK,
22 marca 2019 r.

Warsztaty dla przedstawicieli władz publicznych


9:30-9:45 Powitanie i słowo wstępne – Izabela Zygmunt, Polska Zielona Sieć
(Podsumowanie wykładów z poprzedniego dnia)
9:45-10:45 Finansowanie ochrony bioróżnorodności i adaptacji do zmian klimatu w przyszłym
budżecie UE
- prezentacja oraz dyskusja nt. dotychczasowych doświadczeń z realizacji
projektów unijnych
Przemysław Kalinka, DG Regio, Komisja Europejska
10:45-11:45 Dyskusja o projektach cz. I
Prezentacje 2 x 20 minut oraz dyskusja 20 minut,
moderacja Anna Mitraszewska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Działania rewildingowe na Zalewie Szczecińskim i na Drawie
Artur Furdyna, TPRIIG

Aktywność ludzi i samorządów w ograniczaniu skutków powodzi - świat równoległy
do oficjalnego systemu

Roman Konieczny, Koalicja Ratujmy Rzeki
11:45-12:15 Przerwa
12:15-14:00 Dyskusja o projektach cz. II
Prezentacje 2 x 20 minut oraz dyskusja 20 minut,
moderacja Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju


Odsunięcie obwałowań Odry w rejonie Domaszkowa – przykład łączenie interesu
człowieka i przyrody

Piotr Nieznański, WWF Polska

Program na Odrze Środkowej - sprzeczność celów żeglugowych z celami ochrony
przeciwpowodziowej

Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko-Unia
14:00 Zakończenie konferencji i warsztatów
14:00-15:00 Lunch i pożegnalne rozmowy kuluarowe

PRELEGENCI


prelegenci

Artur Furdyna

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

...

prelegenci

Joanna Furmaga

Prezes, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Prezes, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

prelegenci

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
(oczekujemy potwierdzenia)

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prelegenci

Przemysław Kalinka

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

Pracuje w wydziale ds. Polski Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, gdzie m.in. nadzoruje wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wcześniej pracował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz sektorze pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce.

prelegenci

dr hab. Wiktor Kotowski

Uniwersytet Warszawski, Centrum Ochrony Mokradeł

...

prelegenci

Roman Konieczny

Koalicja Ratujmy Rzeki

Specjalista ds. ograniczania skutków powodzi z wykorzystaniem tzw metod nietechnicznych, projektowania lokalnych systemów ostrzeżeń, budowy lokalnych planów ograniczania skutków powodzi. Jest autorem, współautorem i inicjatorem wielu prac w tych dziedzinach, między innymi poradnika dla służb kryzysowych oraz nagrodzonych przez Ministra Środowiska materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. W Instytucie Meteorologii I Gospodarki Wodnej, gdzie pracował przez większość czasu kierował zespołem ds współpracy z samorządami w zakresie powodzi i katastrof naturalnych. Członek Koalicji Ratujmy Rzeki. Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych finansowanych przez Uniie Europejską, światową Organizację Meteorologiczną i Bank Światowy. Ukończył kilka kursów organizowanych przez NATO w zakresie łagodzenia skutków powodzi. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym kwartalnika „Poradnik Ekologiczny dla Samorządów”.

prelegenci

dr Andrzej Mikulski

Uniwersytet Warszawski

Od przeszło dwudziestu lat jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Biologii UW. Od początku działalności naukowej zajmuję się działaniem doboru naturalnego na zwierzęta, a więc tym, w jaki sposób różne czynniki środowiskowe, w tym interakcje z innymi organizmami, wpływają na cechy osobników decydujące o ich „sukcesie”, oraz na cechy i „sukces” ich potomstwa. Od kilku lat pasjonuje mnie praktyczne wykorzystanie wiedzy biologicznej w ochronie środowiska, zwłaszcza w ochronie i rekultywacji ekosystemów wodnych. Koordynuję i współprowadzę zajęcia z ekologii i z ochrony i rekultywacji środowisk wodnych prowadzone na Wydziale Biologii UW. Prowadzę ożywioną działalność popularyzatorską promując cele i metody ochrony przyrody oparte o najnowszą wiedzę naukową. Współtworzyłem inicjatywy środowiska naukowego, związane z ochroną przyrody – „Wierzę w Białowieżę” i „Nauka dla Przyrody”.

prelegenci

dr Przemysław Nawrocki

WWF Polska

Ur. w 1957 r. Biolog specjalizujący się w dziedzinie badań i ochrony ekosystemów rzek i dolin rzecznych. W Fundacji WWF Polska, w której pracuje od 1997 r., zajmuje się ochroną rzek i gatunków zwierząt. Członek zespołów i ciał doradczych związanych z ochroną przyrody, między innymi Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, Rady Naukowej Parku Narodowego Ujścia Warty. Odznaczony odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyznawaną przez Ministra Środowiska oraz Nagrodą Zielonego Liścia za zasługi dla rozwoju Zielonych Płuc Polski. W wolnych chwilach „rzeźbiarz przyrodniczy” i ilustrator, miłośnik archeologii eksperymentalnej, jazzu i bluesa.

prelegenci

Piotr Nieznański

WWF Polska

Geograf, przyrodnik (o specjalizacji ekologia krajobrazu i ochrona środowiska). W WWF od 1998 roku pracuje w WWF (najpierw w WWF Niemcy w Instytucie Ekologii Obszarów Zalewowych, od 2011 w Fundacji WWF Polska). Inicjator projektów w zakresie ochrony przyrody, w tym tworzenia obszarów chronionych oraz zachowania i odtwarzania terenów zalewowych. Współautor m.in. „Atlasu Obszarów Zalewowych Odry”, "Koncepcji odsunięcia obwałowań w dolinie środkowej Odry - projekt Domaszków-Tarchalice" „Map zagrożenia powodziowego – Bezpieczna Gmina Nad Odrą”, „Natura 2000 a gospodarka wodna”. Przedstawiciel organizacji społecznych w Państwowej Radzie Ochrony Środowiska i Krajowej Radzie Gospodarki Wodnej. W latach 2009 -2016 roku dyrektor ds. ochrony przyrody w WWF Polska, od 2017 r. dyrektor ds. polityki ochrony środowiska w Fundacji WWF Polska.

prelegenci

dr Zbigniew Piepiora

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Alumn Uniwersytetu Browna (USA). Odbył staże naukowe w USA (2014), w Czechach (2015) i na Filipinach (2018). Zainteresowania naukowe koncentruje na ekonomicznych aspektach katastrof naturalnych i zarządzania kryzysowego, efektywności strukturalnej ochrony przeciwpowodziowej, finansowania usuwania szkód katastroficznych, wycenie środowiska, bezpieczeństwa i krajobrazu. Jego najnowsza książka jest dostępna TUTAJ

prelegenci

prof. dr hab. Bożena Ryszawska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Bożena Ryszawska jest certyfikowanym liderem Climate Reality Project i członkiem networku klimatycznego w Polsce. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Stowarzyszenia Zrównoważonych Finansów i Rachunkowości. Obecnie kieruje projektem w programie UE "Horyzont 2020", Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation.

prelegenci

Jacek Wasik

Dyrektor, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu

Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej

prelegenci

dr inż. Marta Wiśniewska

Uniwersytet Warszawski, Fundacja Greenmind

Z wykształcenia inżynier środowiska, z naciskiem na gospodarkę wodną . Od 2001 roku związana z sektorem pozarządowym, w którym zajmuje się polityką środowiskową, prowadzi działania strażnicze i rzecznicze. Aktualnie, członkini zarządów Fundacji Greenmind i Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Autorka, współautorka, redaktorka ekspertyz i publikacji dotyczących funduszy UE, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska. Aktualnie zaangażowana w projekt „Zastosowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego do rozwiązania problemu zanieczyszczenia rzek pierwiastkami biogennymi pochodzenia rolniczego, z wykorzystaniem ekosystemów akumulujących węgiel” (CLEARANCE), którego liderem jest Uniwersytet Warszawski. In CLEARANCE project, she is responsible for cost calculation, valuating benefits coming from wetland ecosystem services and upscaling project results.

ORGANIZATORZY


features

Związek stowarzyszeń, ogólnopolska organizacja pożytku publicznego zrzeszająca ekologiczne organizacje pozarządowe działające w największych miastach Polski. Od 1995 roku działa na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w Polsce i za granicą.

features

Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Jedno z takich biur znajduje się we Wrocławiu i funkcjonuje od 2011 roku. Do zadań Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej należy przybliżanie obywatelom polityki i działań Unii Europejskiej oraz uświadamianie o ich wpływie na życie codzienne.

features

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

PARTNERZY


features

...

features

...

features

...

PATRONAT HONOROWY


features

Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

PATRONI MEDIALNI


features

...

features

...

KONTAKT


ZADZWOŃ

22 892 00 86

MIEJSCE

Zobacz na mapie

>