Program Dla klimatu

www.dlaklimatu.pl

Polska Zielona Sieć działa na rzecz ochrony klimatu, gdyż zmiany klimatyczne są obecnie jednym z największych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się ludzkość. Ich główną przyczyną jest najprawdopodobniej działalność człowieka, który emituje do atmosfery coraz więcej gazów cieplarnianych. To my jesteśmy odpowiedzialni za ocieplenie i dlatego też musimy podjąć zdecydowane działania, aby je ograniczyć. Informujemy o tym, jak chronić klimat i pokazujemy, że te działania przynoszą też dodatkowe korzyści, jak niższe rachunki za energię, zdrowszą żywność czy zielone miejsca pracy. Aktywnie uczestniczymy też w kształtowaniu polityki energetycznej i klimatycznej Polski.

Tubą Programu Dla Klimatu jest strona internetowa dlaklimatu.pl

Ochrona klimatu jest zagadnieniem nowym i kompleksowym. Dlatego wymaga zaangażowania różnych aktorów i na różnych poziomach. W odpowiedzi na to najistotniejsze wyzwanie najbliższych dekad, w Programie Dla Klimatu działamy na trzech kluczowych płaszczyznach:

1. Płaszczyzna polityczna. To działania lobbingowe na rzecz skutecznego ustawodawstwa w zakresie ochrony klimatu, na poziomie krajowym i europejskim. Opiniujemy polityki, strategie, wysuwamy propozycje legislacyjne. Działania prowadzone są w ścisłej współpracy z Koalicją Klimatyczną zrzeszającą polskie organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną klimatu.

2. Współpraca z mediami oraz publicystyka. Pracownicy programu dostarczają mediom wartościowej informacji dotyczącej aspektów ekonomicznych i politycznych ochrony klimatu.

3. Zwiększanie świadomości społecznej poprzez kampanie edukacyjne, oparte na bezpośrednim kontakcie z odbiorcami oraz na cyber-aktywizmie. Koalicja Klimatyczna

Polska Zielona Sieć aktywnie bierze udział w działaniach Koalicji Klimatycznej tworzonej przez ponad dwadzieścia organizacji pozarządowych. Misją Koalicji jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. Koalicja inicjuje i wspiera działania na rzecz ustanowienia i realizacji polityki klimatycznej w Polsce oraz monitoruje jej wdrażanie. Przedstawiciele Polskiej Zielonej Sieci biorą udział w spotkaniach strategicznych oraz pracach Komitetu Sterującego Koalicji.

Zaangażowanie zespołu PZS w prace Koalicji w tym roku obejmowało m.in.: – wkład merytoryczny w stanowiska Koalicji, dotyczące m.in. rewizji polityki energetycznej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) czy w uwagi do aktów prawnych, np. do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw,

– wspólne informacje prasowe, np. „Przywódcy europejscy popierają zieloną energię” czy „Współspalanie czy energetyka obywatelska? Decyzja w sprawie nowego bloku Elektrowni Rybnik”,

– wspólne przedsięwzięcia z organizacjami członkowskimi Koalicji, np. udział w konferencji poświęconej prezentacji raportu Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Instytutu Badań Strukturalnych pt. „2050.pl – podróż do niskoemisyjnej przyszłości”

Polska Zielona Sieć wnosi do Koalicji Klimatycznej swoją wiedzę i doświadczenia z wielu lat pracy w ramach programu Fundusze dla zrównoważonego rozwoju. Efektem tej współpracy w roku 2011 było m.in. wspólnie przygotowane stanowisko odnośnie przyszłości funduszy UE w odniesieniu do zrównoważonej energetyki.

Kampania „NOWOCZEŚNIE – ENERGOOSZCZĘDNIE – ODPOWIEDZIALNIE: INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE”

Celem rozpoczętej w czerwcu 2013 roku kampanii jest promocja racjonalnego gospodarowania energią w kontekście zbliżających się zmian w systemach energetycznych i ich wpływie na zwykłych użytkowników energii. Chcemy w ciekawy i nowatorski sposób pokazać, jakie korzyści, ekologiczne, ale też ekonomiczne, będą mogły przynieść każdemu z nas inteligentne sieci energetyczne (ISE). Kampanię kierujemy zarówno do młodzieży, studentów czy zwykłych użytkowników Internetu, jak i do organizacji pozarządowych. Wierzymy, że odpowiedzialne korzystanie z energii jest nawykiem, który łatwo sobie wyrobić. Do 2020 roku 80% Polaków ma mieć zainstalowane inteligentne liczniki, które są pierwszym krokiem do stworzenia inteligentnej sieci energetycznej, dlatego będziemy nie tylko zachęcać do oszczędzania energii, ale również tłumaczyć, czym są inteligentne sieci energetyczne oraz promować postawę prosumenta – czyli osoby, która nie tylko konsumuje energię, ale także ją produkuje. Podczas trwania projektu przeprowadzimy edukacyjną kampanię outdoorową z użyciem nośników citylight i 10 dwudniowych akcji publicznych z wykorzystaniem rowerów prądotwórczych w 10 miastach, przygotujemy spot radiowy, zorganizujemy 12 debat uniwersyteckich w całej Polsce, przeprowadzimy 2 edycje konkursów dla studentów mieszkających w akademikach, w których będą mogli ścigać się na rowerach produkując prąd, przygotujemy nowe narzędzia multimedialne na stronie dlaklimatu.pl, zorganizujemy konkurs na energetyczne wideo, a także będziemy edukować organizacje pozarządowe podczas warsztatu nt. ISE. Jest to już nasz drugi projekt edukacyjny mówiący o nowoczesnych, energooszczędnych i odpowiedzialnych nawykach związanych z energią.

Strona internetowa projektu: dlaklimatu.pl

Koordynatorka projektu: Milena Antonowicz milena@globalnepoludnie.pl

Działania kampanii Neo Nawyki – inteligentne sieci energetyczne będą wspierane finansowo ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt „KLIMAT DLA ROLNIKÓW”

Projekt Klimat dla rolników realizowany jest w ramach kampanii Wyżywić Świat oraz Dla Klimatu Polskiej Zielonej Sieci, a jego celem jest szerzenie wiedzy na temat powiązań między zmianami klimatu a rolnictwem. Poprzez nasze działania chcemy pokazywać, że zrównoważone rolnictwo jest najlepszą odpowiedzią na współczesne wyzywania klimatyczne w kontekście wytwarzania żywności i ochrony zasobów naturalnych zarówno w Europie, jak i w krajach globalnego Południa. Jednocześnie chcemy tworzyć dla osób związanych z rolnictwem i produkcją żywności przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz ograniczania ich przyczyn. W ramach projektu zaplanowaliśmy szereg działań edukacyjnych i informacyjnych w różnych regionach Polski, w tym m.in. cykl warsztatów, kurs szkoleniowy, spotkania ze studentami, międzynarodową konferencję oraz wydarzenia lokalne. Przygotowujemy dla Was również specjalne materiały informacyjne. Chcemy zaangażować w dyskusje i działania różnorodne grupy odbiorców: rolników i przetwórców, lokalne grupy działania, konsumentów, przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacje pozarządowe, ekspertów, studentów oraz wszystkie osoby zainteresowane zrównoważonym rozwojem. O wszystkich działaniach informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej, do śledzenia której gorąco zachęcamy. Projekt jest częścią międzynarodowego projektu “ClimATE Change – Enhancing competences on relationship between MDG 1 and 7 as effective approach to meet both goals”, którego partnerami są organizacje pozarządowe z Włoch, Niemiec, Malty, Francji oraz krajów Afryki i Ameryki Południowej.

Strona internetowa projektu: dlaklimatu.pl

Koordynatorka projektu: Emilia Ślimko emilia@zielonasiec.pl

Działania projektu Klimat dla rolników współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej.


Drukuj Drukuj