Kampania Kupuj odpowiedzialnie

KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE – program na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji

ekonsument.pl

Kupuj odpowiedzialnie to hasło przewodnie programu tematycznego Polskiej Zielonej Sieci na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Celem programu jest wzrost świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowisko i społecznie wyborów konsumenckich a także zwiększenie wpływu polskich konsumentów na politykę polskich firm i globalnych korporacji w celu podniesienia standardów ich działania w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka.

Aby osiągnąć ten cel prowadzimy szeroko zakrojone kampanie konsumenckie upowszechniając informacje dotyczące wpływu jaki na społeczeństwo i środowisko mają produkty konsumenckie z różnorakich dziedzin. Dotychczas wnikliwie przeanalizowaliśmy problemy związane z branżą odzieżową i zabawkarską oraz drzewno-papierniczą, prowadzimy ciągłe badania nad branżą spożywczą oraz rozpoczynamy prace nad branżą kosmetyczną. Zasoby ww. wiedzy udostępniamy poprzez stronę internetową programu „Kupuj odpowiedzialnie” www.ekonsument.pl.

Oprócz działań informacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa, realizujemy projekty edukacyjne, kampanie obywatelskie oraz projekty rzecznicze docierając do szczególnie istotnych grup odbiorców, w tym: przedsiębiorców, mediów, instytucji rządowych oraz szkół organizując liczne konferencje, seminaria, spotkania, debaty, pokazy filmów, happeningi, wystawy, festiwale oraz szkolenia. Nasi reprezentanci uczestniczą w różnych ciałach doradczych, m.in. w pracach Zespołu ds. odpowiedzialności przedsiębiorstw powołanego przez Premiera RP przy Ministerstwie Gospodarki. Wydaliśmy kilkanaście publikacji, m.in. poradniki dla organizacji pozarządowych, firm, konsumentów, a także scenariusze zajęć dla nauczycieli i broszury edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Korzystamy z nowoczesnych narzędzi komunikacji, w tym mediów społecznościowych, aby wzmacniać zaangażowanie obywatelskie w sprawy konsumenckie. Koordynujemy m.in. powstawanie przewodników po miejscach zrównoważonej konsumpcji w różnych miastach (tzw. Spacerowniki po świadomej konsumpcji) czy akcje wysyłki „pilnych apeli” do polskich firm i międzynarodowych korporacji. W sierpniu 2011 r. oddaliśmy w ręce konsumentów Dobre zakupy – pierwszy w Polsce przewodnik zawierający spis odpowiedzialnie społecznych i środowiskowo firm działających na polskim rynku.

Nasza kampania kładzie duży nacisk na współpracę z innymi NGO, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Jesteśmy członkiem założycielem i organizacją reprezentującą Koalicję Sprawiedliwego Handlu, która zrzesza 14 organizacji i firm zaangażowanych w rozwój Sprawiedliwego Handlu w Polsce i jest partnerem dla międzynarodowych przedstawicieli ruchu. Razem z Koalicją Karat, Polską Akcją Humanitarną i Grupą eFTe Warszawa powołaliśmy koalicję CleanClothes Polska(CCP) , która na teren Polski przenosi międzynarodowe działania Clean Clothes Campaign (CCC), a także organizuje własne przedsięwzięcia związane przede wszystkim z edukacją konsumentów i dialogiem z firmami odzieżowymi. Kluczowymi partnerami kampanii są: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Biuro Projektowe w Polsce, Sudwind Agentur oraz Fairfood International.

Nasze obecne działania to:

Dobre Zakupy – to pierwszy w Polsce internetowy przewodnik dla konsumentów zawierający spis bardziej przyjaznych środowisku i odpowiedzialnych społecznie firm i marek. Dobre zakupy to baza danych online, w której można znaleźć informacje o firmach, które wytwarzają swoje produkty z ekologicznych albo recyklingowych materiałów, stosują przyjazne środowisku sposoby produkcji, działają w myśl zasad Sprawiedliwego Handlu, dają pracę osobom zagrożonym wykluczeniem, wspierają krajową gospodarkę albo podejmują inne działania przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju. Obecnie baza danych obejmuje marki odzieżowe i zabawkarskie (ok. 80 firm), ale będzie stopniowo rozszerzana na inne dziedziny dóbr konsumenckich. W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzenie Dobrych zakupów o producentów mebli i papieru, a w dalszej kolejności żywności, kosmetyków, środków czystości, elektroniki etc.

Spacerownik po świadomej konsumpcji – to praktyczny przewodnik po ekologicznych i odpowiedzialnych społecznie miejscach na mapie największych miast Polski (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Aglomeracja Górnośląska, Lublin). Na bieżąco aktualizowany i rozbudowywany Spacerownik on-line dostępny jest na stronie www.ekonsument.pl/spacerownik. Można w nim znaleźć: – sklepy i kawiarnie sprzedające produkty ekologiczne i ze Sprawiedliwego Handlu – punkty sprzedające rzeczy z recyklingu / handmade oraz miejsca usług, w których można wymienić/naprawić rzeczy użytkowe – inne miejsca propagujące świadomą, odpowiedzialną konsumpcję i działające według zrównoważonych wzorców (klubokawiarnie prowadzące działalność informacyjną, miejsca, w których odbywają się bezpłatne warsztaty, imprezy kulturalne, pokazy filmów, debaty itp.)

Akademia 3R – to pilotażowy projekt edukacyjny na rzecz ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych, który realizowaliśmy od stycznia 2009 r. Celem projektu było zbudowanie i ukształtowanie proekologicznych postaw w zakresie zasad postępowania z odpadami wśród dzieci i młodzieży polskich szkół. Stawialiśmy nacisk nie tylko na przekazanie wiedzy na temat odpowiedzialnego postępowania z odpadami, ale przede wszystkim na aktywizację młodzieży. W tym celu wraz z organizacjami partnerskimi z Polski oraz europejską platformą miast i gmin na rzecz ograniczenia ilości odpadów, opracowaliśmy specjalny Pakiet edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli zawierający szereg scenariuszy zajęć wraz z przykładowymi ćwiczeniami aktywizującymi uczniów do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i aktywnego działania na rzecz swojej społeczności i środowiska. W sumie w trakcie trwania projektu przeprowadziliśmy 360 spotkań w 180 klasach w 10 województwach w Polsce. Realizację projektu na etapie pilotażowym zamknęliśmy pogłębioną ewaluacją poszczególnych działań. Na podstawie przeprowadzonych wśród nauczycieli dwóch wywiadów monitorujących realizację projektu w klasach oraz dwóch ankiet oceniających wdrożenie zasady 3R w szkołach, otrzymaliśmy szereg informacji, które posłużyły do opracowania raportu z ewaluacji projektu. Na etapie rozpowszechniania osiągniętych rezultatów projektu, efekty ewaluacji zaprezentowaliśmy ponad 700 nauczycielom, których przeszkoliliśmy podczas 30 szkoleń zorganizowanych w 10 województwach, w których pracowaliśmy przez cały okres realizacji projektu.

Kupuj odpowiedzialnie zabawki – to projekt będący częścią europejskiej kampanii na rzecz poprawy warunków pracy w przemyśle zabawkarskim, którą realizujemy od 2009 r. Wraz z organizacjami z Austrii, Francji, Czech i Rumunii bierzemy przemysł zabawkarski pod lupę, z przekonaniem że żadne dziecko nie chciałoby się bawić zabawkami okupionymi cudzą krzywdą. Upowszechniamy wiedzę o nadużyciach związanych z produkcją zabawek w krajach rozwijających się (głównie w Chinach) oraz podpowiadamy, jak wywierać wpływ na firmy zabawkarskie, aby nakłonić je do stosowania uczciwych i dobrych praktyk korzystnych dla ludzi, którzy je wytwarzają i dla konsumentów. W ciągu 3 lat trwania projektu dotarliśmy z naszym przekazem do setek tysięcy konsumentów i konsumentek w Polsce, w tym do przedszkolanek i nauczycieli/ek, osób prowadzących sklepy z zabawkami i kawiarnie przyjazne dzieciom, a także oczywiście rodziców. Dziesiątki z tych osób udało nam się zmotywować do działania, dzięki czemu w ramach projektu odbyło się ponad 60 spotkań, pokazów filmów, warsztatów robienia zabawek i happeningów. Prawie 1200 osób, za pośrednictwem naszej strony, zaangażowało się w wysyłanie tzw. pilnych apeli do firm zabawkarskich, dzięki czemu przyczyniliśmy się m.in. do poprawy sytuacji w fabrykach Yiuwah, Tianyu i Tai Qiang. Kolejne 1200 osób podpisało się pod petycją do Międzynarodowej Rady Przemysłu Zabawkarskiego (ICTI). Powyższe liczby dotyczą tylko Polski – z całej Europy apeli i listów wysłanych zostało dziesiątki tysięcy! W imieniu konsumentów i konsumentek z Polski i innych krajów rozmawialiśmy z takimi firmami jak Disney, Mattel, Lego, Carrefour i Smyk. Kontaktowaliśmy się też z dziesiątkami mniejszych firm z branży zabawkarskiej, spośród których te najlepsze polecamy w przewodniku „Dobre zakupy”.

Kupuj odpowiedzialnie ubrania – to projekt, który rozpoczęliśmy w 2010 r. Wraz z organizacjami z Austrii i Niemiec nie tylko zwracamy uwagę konsumentów i społeczeństwa obywatelskiego na nadużycia występujące w przemyśle odzieżowymi, ale także staramy się pokazać pozytywne alternatywy dla konwencjonalnych, globalnie rozpowszechnionych marek. Przedstawiamy możliwości przeciwstawienia się łamaniu praw człowieka, praw pracowniczych oraz postępującemu zanieczyszczaniu środowiska. Podpowiadamy, jak wywierać wpływ na firmy odzieżowe, aby nakłonić je do stosowania uczciwych i dobrych praktyk korzystnych dla pracowników oraz odbiorców odzieży. Popularyzujemy też odpowiedzialną modę powstającą przy poszanowaniu praw człowieka i z zachowaniem zasad Sprawiedliwego Handlu, modę ekologiczną i pochodzącą z recyklingu. W trakcie trwania projektu stworzyliśmy pierwszy na skalę europejską, innowacyjny program szkoleniowy dla przedstawicieli małych i średnich firm branży odzieżowej. Wydaliśmy także praktyczny podręcznik dla projektantów i marek odzieżowych „W kierunku odpowiedzialnej mody”, w którym pokazujemy jak wdrażać strategie odpowiedzialności i tworzyć odpowiedzialną modę w Polsce. W sumie podczas 7 przeprowadzonych przez nas szkoleń i warsztatów dotarliśmy z naszym przekazem do ok. 220 projektantów, studentów projektowania ubioru oraz przedstawicieli marek odzieżowych, a także ok. 15 nauczycieli szkół projektowania ubioru. W ramach projektu wraz z 15 przedstawicielami mediów i marek odzieżowych uczestniczyliśmy w 3 międzynarodowych konferencjach (Londyn 2010 r.; Linz 2010 r.; Berlin 2011 r.) na temat możliwości rozwoju rynku odpowiedzialnej mody w Europie. W październiku 2012 w Warszawie zorganizujemy pierwsze w Polsce Targi Odpowiedzialnej Mody, podczas których projektanci i twórcy będą mogli zaprezentować i wypromować swoje ekologiczne i społecznie odpowiedzialne kolekcje. Targom towarzyszyć będą profesjonalny pokaz mody, wykłady i spotkania z udziałem ekspertów, warsztaty, pokazy filmów oraz konferencja prasowa.

Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier – to projekt, który rozpoczęliśmy w 2011 r. Wraz z organizacjami z Włoch, Rumunii, Hiszpanii i Malty oraz polskimi partnerami projektu zwracamy uwagę na problemy społeczne i środowiskowe związane z gospodarką leśną oraz z przemysłem drzewno-papierniczym w Polsce i na świecie oraz wskazujemy możliwe rozwiązania. Projekt kierujemy do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do konsumentów i do firm branży drzewno-papierniczej, pokazując, że odpowiedzialna produkcja i konsumpcja wyrobów pochodzących z lasu, takich jak meble, pokrycia podłogowe, okna i papier jest konieczna dla zachowania zasobów leśnych dla obecnych i przyszłych pokoleń. Przedstawiamy możliwości przeciwstawienia się dewastacji środowiska, łamaniu praw rdzennej ludności i społeczności lokalnych zamieszkujących tereny leśne. W ramach projektu wydaliśmy multimedialny Pakiet edukacyjny dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który pomoże wdrożyć temat odpowiedzialnej gospodarki leśnej na zajęciach, które planujemy w 120 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Zajęciom towarzyszyć będą konkursy na miniprojekty aktywizujące środowiska szkolne oraz międzynarodowe wymiany młodzieży. Oprócz tego w projekcie przewidzieliśmy szkolenia dla nauczycieli, multimedialną, interaktywną wystawę edukacyjną w Warszawie, Łodzi oraz Krakowie, festiwal filmów o tematyce leśnej, rozbudowę poradnika dla konsumentów „Dobre zakupy” o produkty z drewna i papieru, a także międzynarodową konferencję podsumowującą projekt.

Śledź nasze działania na: ekonsument.pl, facebook.com/kupujodpowiedzialnie i twitter.com/Buy_responsibly

Kierownik programu: Maria Huma, maria@zielonasiec.pl

Działania w programie „Kupuj odpowiedzialnie” w latach 2011-2012 są wspierane finansowo ze środków Komisji Europejskiej – programu EuropeAid oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Drukuj Drukuj