Akcja dla Globalnego Południa

www.globalnepoludnie.pl

Celem programu jest działanie na rzecz zapewnienia wszystkim społeczeństwom sprawiedliwych i równych warunków do rozwoju w duchu odpowiedzialności względem innych ludzi i środowiska. By realizować ten cel, staramy się dostarczać Polakom i Polkom sprawdzonej wiedzy i inicjować publiczną debatę na temat globalnej współzależności krajów lepiej i słabiej rozwiniętych. Współpracujemy także z organizacjami i społeczeństwem w krajach Globalnego Południa, co oprócz mierzalnych korzyści dla rozwoju Globalnego Południa dostarcza nam wiedzy, która możemy wykorzystać na rzecz zmian politycznych w krajach bogatych, takich jak Polska. Jesteśmy przekonani, że sprawiedliwe relacje pomiędzy światem bogatych i biednych mogą być kształtowane nie tylko przez bezosobowe polityki, lecz także głosem świadomych i aktywnych obywateli – zarówno z krajów bogatych jak i biednych. Mówiąc o drodze do globalnej sprawiedliwości i dobrobytu, apelujemy też o mądre korzystanie z zasobów środowiska, które nam ten rozwój umożliwia.

Nasze główne kierunki działania to:

monitoring polskiej współpracy rozwojowej; od 5 lat współpracujemy z Grupą Zagranica [polską platformą 61 organizacji pozarządowych zajmujących się współpracą rozwojową] apelując o stworzenie w Polsce skutecznie działającego systemu pomocowego, a także o to, by polska pomoc faktycznie przyczyniała się do redukcji ubóstwa i tworzenia warunków do rozwoju z poszanowaniem potrzeb ludzi i środowiska. Od 2008r. jesteśmy w Zarządzie Grupy Zagranica, co sprawia, że w jeszcze większym stopniu angażujemy się w tworzenie silnego i jednoznacznego głosu sektora w sprawie polskiej współpracy rozwojowej. Nasi eksperci współtworzą coroczne shadow reports Grupy Zagranica dot. polskiej pomocy rozwojowej [dotychczas wydanych 5 raportów]. Monitorujemy również przekazywanie polskich środków publicznych w ramach Fast Start Financing (wsparcie krajów biedniejszych w adaptacji do skutków zmian klimatu i zmniejszania ich emisji). http://globalnepoludnie.pl/Monitoring-pomocy-rozwojowej

rozwój obszarów wiejskich w Ghanie; W 2006r. rozpoczęliśmy współpracę z jedną z większych afrykańskich organizacji pozarządowych Friends of the Earth Ghana, by wspierać rozwój obszarów wiejskich. Nasza systematyczna współpraca przynosi rezultaty min. w postaci zbudowanej szkoły podstawowej dla 180 dzieci, zbudowanych 4 studni, powstałych 3 plantacji ananasów i 2 pasiek, a także wyremontowanego centrum przetwórstwa masła shea, z którego korzysta 100 kobiet w Zabzugu, na północy Ghany. W regionie Volta funkcjonują też 2 kobiece stowarzyszenia, które produkują tradycyjne wyroby tekstylne z batiku. Doświadczenie wzięte z pracy na ghanijskiej wsi zupełnie zmieniło nasze rozumienie problemów i biedy, umocniło nas też w przekonaniu, że dopóki wszyscy nie będziemy mieli równych szans na rozwój, nie ma mowy o sprawiedliwym świecie. http://globalnepoludnie.pl/Rozwoj-obszarow-wiejskich-w-Ghanie

kampania DLA KLIMATU – PRZECIW UBÓSTWU nt. wpływu zmian klimatu na kraje Globalnego Południa; we współpracy z międzynarodową organizacją pomocową Oxfam od 2008r. prowadzimy kampanię pokazującą dramatyczne skutki zmian klimatu w krajach Globalnego Południa. Zmiany klimatu mają „ludzką twarz”, o której często nie pamięta się w Polsce dyskutując na temat odpowiedzialności za emisje i środków potrzebnych na adaptację biedniejszych do nowych, nieprzewidywalnych warunków. Obecnie, jednym z najważniejszych czynników hamujących wychodzenie z ubóstwa są właśnie zmiany klimatu powodujące zapaść rolnictwa, nieprzewidywalne powodzie lub susze czy utrudniony dostęp do wody pitnej. Jako jedni z pierwszych podjęliśmy ten temat w Polsce. Udostępniamy rzetelne informacje nt. sytuacji krajów najbardziej narażonych. W listopadzie 2011r. gościliśmy w Polsce nigeryjską aktywistkę Hauwę Umar-Mustpaha – „bezpośredniego świadka zmian klimatu”, która spotykała się z polskimi posłami oraz dziennikarzami mówiąc o tym, jak zmiany klimatu wpływają na rozwój społeczny w Nigerii. Pracujemy z polskimi mediami: w 2011 zorganizowaliśmy briefing dla mediów, a także przygotowaliśmy materiały informacyjne dot. negocjacji klimatycznych. Nasza reklama społeczna dotarła do ponad 900 000 czytelników polskich gazet. Wydaliśmy tematyczną broszurę, 2 ulotki, DVD „Jedna planeta, jedna cywilizacja” z filmami pokazującymi skutki zmian klimatu, oraz zestaw scenariuszy zajęć z plakatem i pokazem slajdów dla nauczycieli chcących podjąć temat skutków zmian klimatu na swoich lekcjach. W 2011r. organizowaliśmy również 7 publicznych eventów, w trakcie których mówiliśmy o tym, dlaczego skutki zmian klimatu uniemożliwiają Globalnemu Południu rozwój w zgodzie z potrzebami. http://globalnepoludnie.pl/Dla-klimatu-przeciw-ubostwu

kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT nt. suwerenności żywnościowej krajów Afryki; Od 2010 roku realizujemy kampanię WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej i zrównoważonego rolnictwa, w partnerstwie z Francuskim Komitetem na rzecz Solidarności Międzynarodowej (CFSI) i Polskim Klubem Ekologicznym Koło Miejskie w Gliwicach oraz we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi z Europy i Afryki. Celem kampanii jest budowanie świadomości polskiego społeczeństwa na temat faktycznych przyczyn głodu i niedożywienia na świecie, a także promowanie zasad suwerenności żywnościowej oraz zrównoważonego rolnictwa jako skutecznych sposobów walki z nimi. Pragniemy uświadamiać mieszkańcom naszego kraju, że zrównoważone rolnictwo, lokalne systemy żywnościowe oraz świadoma konsumpcja to rozwiązania, które przynoszą korzyści gospodarcze i społeczne, chronią środowisko naturalne oraz realnie wpływają na polepszenie sytuacji mieszkańców najbiedniejszych krajów. Naszą kampanię kierujemy także do polityków na poziomie krajowym i europejskim, starając się uwrażliwić ich na kwestie suwerenności żywnościowej oraz zwracając uwagę na konieczność większego uwzględniania przez europejskie polityki rolne, handlowe i rozwojowe prawa do żywności oraz sytuacji żywnościowej krajów Globalnego Południa. Jednym z działań jest Festiwal ŚWIAT NA TALERZU, który promuje tematykę suwerenności żywnościowej i lokalnej produkcji oraz konsumpcji żywności. Do tej pory Festiwal odbył się w Krakowie, Wrocławiu, Gliwicach, Warszawie, Lublinie oraz Rzeszowie. W 2012 r. Festiwal odwiedzi kolejne trzy miasta. W ramach kampanii wydajemy również kalendarz Polskiej Zielonej Sieci (2011-2013). http://globalnepoludnie.pl/wyzywic-swiat

NOC DLA AFRYKI

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem organizujemy cyklicznie NOC dla AFRYKI – wydarzenie edukacyjno-muzyczne, w trakcie którego dyskutujemy o tym, jak Polska może przyczynić się do skuteczniejszej walki z ubóstwem, a także wyrażamy swoją solidarność z najuboższymi uczestnicząc w koncertach zaproszonych gwiazd. Grali dla nas już: East West Rockers, Robert Brylewski i Paweł Kelner, Pako Sarr i Mamadou Diouf, a w 2011r. naszą imprezę uświetnił koncert zespołu DIKANDA. http://globalnepoludnie.pl/Noc-dla-Afryki

Portal tematyczny – www.globalnepoludnie.pl

Od 2006r. prowadzimy tematyczny portal globalnepoludnie.pl. Jest on naszym narzędziem kontaktu ze światem, informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z tematyką rozwoju na poziomie krajowym i międzynarodowym, o działaniach sektora pozarządowego, mamy nadzieję, że również inspiruje. Oprócz tekstów informacyjnych, portal zawiera też blogi, filmy i galerie zdjęć.

Partnerzy strategiczni:

  • Friends of the Earth Ghana, OIKOS East Africa
  • Oxfam Germany, Oxfam France, FOCUS, Young Friends of the Earth
  • Francuski Komitet Solidarności Międzynarodowej, PKE Gliwice, PAH
  • Grupa Zagranica

Uczestniczymy także w działaniach rzeczniczych europejskiej platformy CONCORD.

Działania w programie Akcja dla Globalnego Południa w roku 2011 były wspierane finansowo ze środków Komisji Europejskiej – program EuropeAid, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – program Polska Pomoc, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, International Visegrad Fund.

Kierownik programu: Aleksandra Antonowicz, ola@globalnepoludnie.pl


Drukuj Drukuj