Stanowisko NGO dot. polityki informacyjnej Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Fotolia_29556025_S_cut16 marca Polska Zielona Sieć przesłała polskiej Minister Finansów Teresie Czerwińskiej uwagi do proponowanej polityki informacyjnej Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, przygotowane przez PZS we współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi.

Polska jest jednym z państw założycielskich Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (z ang. AIIB) i jako strona Konwencji z Aarhus, jest zobowiązana do promowania standardów Konwencji w międzynarodowych procesach podejmowania decyzji mających wpływ na środowisko, a także w ramach międzynarodowych instytucji, których jest członkiem, w sprawach mających wpływ na środowisko.

Organizacje pozarządowe, w trosce o ty, by polskie stanowisko wobec przygotowywanej polityki informacyjnej było zgodne z zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji z Aarhus, apelują, by tworzone w AIIB zasady oprzeć na 4 kluczowych elementach.

  • oparcie polityki na prawie dostępu do informacji publicznej, wynikającym z art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: “Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej  opinii,  poszukiwania,  otrzymywania  i rozpowszechniania  informacji  i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.”
  • jasne zasady dotyczące procedur udostępniania informacji obejmujące ustalenie terminów do poszczególnych procedur i mechanizm odwoławczy; pozwoli to nie tylko na uporządkowanie i usankcjonowanie dobrych praktyk w zakresie dialogu z proszącymi o informacje, lecz także wprowadzi odpowiednie standardy dotyczące konsultacji społecznych, pozwalające na równy dostęp i odpowiedni czas na wypowiedzenie się wszystkich zainteresowanych stron;
  • dostęp do informacji nie tylko dotyczących konkretnych inwestycji, lecz także polityk i budżetów banku, dokumentów Rady Dyrektorów, zawieranych kontraktów;
  • klarowna lista wyjątków umożliwiających nieudostępnienie informacji;
  • wyczerpujące roczne raportowanie realizacji polityki informacyjnej banku;

Minister Teresa Czerwińska pełni funkcję Gubernatora reprezentującego Polskę w AIIB.

Stanowisko podpisało 15 europejskich i azjatyckich organizacji pozarządowych, w tym dwie z Polski: Polska Zielona Sieć oraz Koalicja Klimatyczna.

pdf-icon-green Stanowisko organizacji pozarządowych (ang.) (Comments and Recommendations on AIIB Draft Policy on Public Information)


Drukuj Drukuj