Koniec tajemnic! Agencje kredytów eksportowych muszą działać jawnie

Ubezpieczenia kredytów eksportowychOpublikowany właśnie raport „ECAs go to market” autorstwa CEE Bankwatch Network i Finance&Trade Watch pokazuje, jak niewiele wiadomo na temat działalności 7 agencji kredytów eksportowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Polskie organizacje monitorujące jawność działania polskiej agencji wskazują, że od ponad 2 lat nie sposób uzyskać informacji o tym, jakich konkretnie przedsiębiorców wspiera, oraz jakie są kwoty udzielanej pomocy.

Polska Zielona Sieć, biorąca udział w tworzeniu raportu, od 2015 r. stara się uzyskać informacje o tym, jakie konkretnie inwestycje wspiera Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.). Spółka ta, powołana i kontrolowana przez państwo, odmawia udostępnienia informacji ze względu na „tajemnicę ubezpieczeniową”. Obecnie toczy się postępowanie sądowe mające rozstrzygnąć spór. Do postępowania włączyła się Sieć Obywatelska Watchdog Polska a Rzecznik Praw Obywatelskich już rok temu wystosował list do prezesa KUKE, w którym wskazał wątpliwości co do możliwości odmawiania udostępnienia informacji publicznej przez KUKE ze względu na tajemnicę ubezpieczeniową .

Globalny zasięg krajowych agencji kredytów eksportowych stanowi obecnie aż 11 procent światowego handlu. Nie zapominajmy też, że są one instytucjami, których działalność angażuje środki publiczne. Nasz raport – pierwsza analiza tego typu agencji z tej części Europypokazuje, że te wpływowe publiczne instytucje nie są wystarczająco przejrzyste  – mówi Dan Heuer z CEE Bankwatch Network, współautor raportu.

Fundacja Greenmind w analizie będącej wkładem do opublikowanego dziś raportu, zbadała mechanizmy kontrolne mające zapewnić przestrzeganie praw człowieka, dbałość o środowisko i lokalne społeczności przez inwestycje wpierane przez KUKE S.A.. Okazało się, że informacje udostępnione przez agencję oraz te zawarte w raportach rocznych przesyłanych przez Polskę do Komisji Europejskiej a także sprawozdania Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, mają głównie format list sprawdzających i trudno na ich podstawie dokonać rzetelnej oceny.

Dziś nie wiadomo, jakie inwestycje wspiera KUKE S.A. i nie można mieć pewności czy nie szkodzą one środowisku i lokalnym społecznościom. Pamiętajmy, że specyfika agencji kredytów eksportowych  polega na wspieraniu inwestycji na rynkach podwyższonego ryzyka, a więc w krajach, w których trudniej egzekwować standardy dotyczące praw człowieka czy środowiska  – mówi Aleksandra Antonowicz-Cyglicka z Polskiej Zielonej Sieci, współautorka raportu i podsumowuje. Te czasochłonne próby uzyskania informacji o działalności KUKE S.A. angażujące tak wiele instytucji nie musiałyby być podejmowane, gdyby agencja albo nadrzędne wobec niej Ministerstwo Finansów i Rozwoju dostrzegły, że możliwość społecznej kontroli jest szansą a nie problemem – dodaje.

Brak możliwości oceny działalności agencji na podstawie obecnie funkcjonujących standardów sprawozdawczości jest przedmiotem skargi koalicji ECA-Watch do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, która powinna niebawem zostać rozpatrzona.

ECAs raport cover Zachęcamy do lektury raportu!


Drukuj Drukuj