Działamy na rzecz partycypacji społecznej w decyzjach dotyczących środowiska

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest partnerem Fundacji Greenmind w rozpoczętym właśnie projekcie pt. „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian”. Projekt ma celu zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w decyzje dotyczące środowiska. Stosowanie dobrych praktyk w tym zakresie czyni obywateli równorzędnymi i świadomymi partnerami w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ponieważ decyzje dotyczące środowiska i wpływające na jego jakość przekładają się na jakość naszego życia, każdy z nas ma prawo i powinien angażować się w proces ich podejmowania. Uprawnienia do udziału w tych decyzjach znajdują mocne oparcie w przepisach krajowych i międzynarodowych, m.in. w Konwencji z Aarhus. Powinny one dawać społeczeństwu rzeczywisty wpływ na kształtowanie przyjmowanych przez administrację publiczną rozwiązań.

Żeby podejmowane przez władze działania były, jak najmniej szkodliwe i jak najbardziej korzystne dla ludzi i środowiska, społeczeństwo ma prawo do:

 • dostępu do informacji o środowisku;
 • udziału w procesie podejmowania decyzji oraz opracowywania dokumentów dotyczących środowiska;
 • zaskarżenia decyzji mających wpływ na stan środowiska.
 • Projekt „Konwencja z Aarhus w praktyce…” ma za zadanie ocenę stosowania prawa do dostępu do informacji i udziału w decyzjach dotyczących środowiska, a także zainicjowanie zmian na rzecz poprawy praktyk w tym zakresie. W dłuższej perspektywie zapewni to lepsze warunki dla udziału społeczeństwa w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do prawidłowego wdrożenia w Polsce Konwencji z Aarhus.

  Działania projektu obejmują:

 • MONITORING, upublicznienie i szerokie rozpowszechnienie informacji na temat pozytywnych i negatywnych praktyk w zakresie dostępu do informacji i udziału w decyzjach dotyczących środowiska;
 • AKTYWIZACJĘ społeczeństwa do oddolnych działań na rzecz zmian w praktykach administracji – poprzez rozpowszechnienie informacji i organizację warsztatów;
 • organizację konferencji inicjującej DIALOG na poziomie krajowym i regionalnym prowadzący do poprawy modelu udostępniania informacji i zapewnienia udziału w decyzjach dotyczących środowiska.
 • Projekt skierowany jest do kluczowych uczestników tego dialogu – do urzędów państwowych i jednostek administracji publicznej oraz do organizacji społecznych, lokalnych liderów i aktywistów. Jest dofinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


  Drukuj Drukuj