Stanowisko koalicji brukselskich NGO w sprawie przyszłego budżetu UE

Koalicja NGO, w skład której weszły Birdlife Europe, CEE Bankwatch Network, Conserwation International , European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, Transport & Environment oraz WWF opublikowała oficjalne stanowisko dotyczące przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Dokument pt. Changing perspectives. How the eu budget can shape a sustainable future zawiera szereg wytycznych na lata 2014-2020, a także przedstawia wyzwania związane ze środowiskiem, przed jakimi staje teraz Unia Europejska oraz opisuje reformy, jakie powinny zostać wprowadzone w jej finansach. Poniżej przedstawiamy w skrócie 10 wytycznych dla budżetu UE, które zdaniem koalicji powinny znaleźć zastosowanie w całej unijnej polityce finansowej:

  • powinien wspierać finansowanie tych dóbr publicznych, których nie wspiera rynek, takich jak ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemu, stabilność klimatu, możliwości absorpcji dwutlenku węgla, jakość wody, powietrza i gleby, zdolność do radzenia sobie z pożarami i powodziami, a także ochrona miejsc wartościowych pod względem kulturowym i historycznym;
  • powinien być nakierowany na ograniczoną liczbę jasno sformułowanych i dobrze uzasadnionych celów, aby efektywnie wspierać rozwój zrównoważonego społeczeństwa;
  • powinien być wewnętrznie i spójny i zgodny z szeroko rozumianą polityką unijną oraz tak zaprojektowany, aby poszczególne linie budżetowe wzajemnie wzmacniały swoje pozytywne wpływy i rezultaty;
  • powinien się koncentrować na projektach, które przynoszą największe publiczne korzyści na poziomie europejskim i odpowiadają europejskim priorytetom;
  • powinien cechować się długodystansową efektywnością;
  • powinien być rezultatem spójnej unijnej strategii;
  • powinien być w pełni transparentny;
  • powinien zapewniać możliwość pełnej współpracy zainteresowanych stron, przede wszystkim społeczeństwa obywatelskiego – na wszystkich poziomach i etapach;
  • powinien pozwalać przypisać pełną odpowiedzialność wszystkim beneficjentom, krajom Unii oraz unijnym instytucjom za jego poprawne wdrażanie;
  • żadna z jego składowych nie może mieć negatywnego wpływu na środowisko, klimat ani bioróżnorodność, co powinno być ocenianie przed wprowadzeniem jej w życie.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj.


Drukuj Drukuj