LIFE+: 10 polskich projektów na kwotę ponad 25 mln euro.

Pod koniec lipca br. Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 210 nowych projektów w ramach trzeciego konkursu w programie LIFE+ (2007-2013). To europejski fundusz na rzecz środowiska. Dofinansowanie uzyskało 10 polskich projektów na łączną kwotę 25,3 mln euro.

Oto lista:

* LIFE+ informacja i komunikacja (dwa projekty – 3,3 mln euro)

o FORESTFIRE II (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych):

Projekt ten ma na celu zmniejszenie zagrożenia pożarami lasów spowodowanymi przez ludzi. Jego ogólnym celem jest zwiększenie świadomości wśród mieszkańców obszarów wiejskich i osób korzystających z lasów do celów rekreacyjnych, jakie kroki należy podjąć, aby zapobiegać pożarom lasów. Jest to drugi etap z trzyczęściowej kampanii, która ma objąć cały kraj.

o DOKLIP (Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju):

Głównym celem projektu jest poprawa wiedzy urzędników na szczeblu gminnym na temat zmiany klimatu oraz stymulacja inicjatyw wspierających praktyczne lokalne działania, których celem jest ochrona klimatu i dostosowanie do wszelkich zmian.

* LIFE+ Natura (osiem projektów – 22 mln euro)

o Wislawarszawska.pl (Miasto Stołeczne Warszawa):

Ogólnym celem projektu jest odbudowa kolonii lęgowych ptaków brodzących, mew i rybitw w obszarach sieci Natura 2000 w środkowej części doliny Wisły, w szczególności w granicach Warszawy.

o Ochrona bociana białego (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie):

Głównym celem tego projektu jest ograniczenie śmiertelności bocianów na skutek kolizji z liniami wysokiego napięcia. Inne działania w zakresie ochrony bocianów obejmują odbudowę miejsc gniazdowania i poprawę stanu siedlisk dla płazów będących głównym źródłem pożywienia tego gatunku. Ten ostatni cel zostanie zrealizowany poprzez zwiększenie zdolności retencji wody na obszarach siedlisk oraz podwyższenie poziomu wód gruntowych.

o Bagna są dobre! (Towarzystwo Ochrony Przyrody Ptaki Polskie):

Celem tego projektu w ramach programu LIFE Natura jest odbudowa zniszczonych siedlisk na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”. Prace będą prowadzone w zakresie miejsc lęgowych i żerowisk dla ptaków, aby poprawić warunki dla gatunków mających siedliska bagienne i łąkowe w trakcie migracji i zimowania.

o Renaturyzacja (Biebrzański Park Narodowy):

głównym celem tego projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk i gatunków w obszarach sieci Natura 2000 – Ostoja Biebrzańska i Dolina Biebrzy. Prace prowadzone na obszarze ponad 9 000 ha będą dotyczyć siedlisk wodnych i będą polegać na przywróceniu właściwych pływów wodnych w okolicach kluczowych obszarów, takich jak kanał Rudzki, rzeki Ełk i Jegrznia oraz kanał Woźnawiejski.

o Pustynia Błędowska (Gmina Klucze):

Głównym celem tego projektu jest zabezpieczenie dobrego stanu ochrony największego polskiego kompleksu suchych piaszczystych łąk na podłożu wapiennym oraz wydm lądowych. Prace związane z odbudową siedlisk będą realizowane w obszarze Natura 2000 – Pustynia Błędowska w celu przywrócenia znajdującym się tam siedliskom stanu sprzed pół wieku.

o Biomass use for Aquatic Warbler (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków):

Celem tego projektu jest powiązanie produkcji biomasy jako źródła energii odnawialnej ze zmechanizowanym zarządzaniem na dużą skalę siedliskami wodniczki. Projekt chce wykazać, że zarządzanie ochroną tego siedliska może być jednocześnie gospodarczo opłacalne.

o Polskie Ostoje Ptaków (Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk):

Ogólnym celem projektu jest wdrożenie nowych i poprawa już istniejących środków ochrony dla szeregu ważnych europejskich gatunków ptaków bagiennych, które mają swoje obszary lęgowe na obszarach specjalnej ochrony w pięciu polskich parkach narodowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poprawę warunków siedlisk, aby zwiększyć populacje określonych gatunków ptaków bagiennych, jednocześnie zmniejszając wpływ inwazyjnych obcych gatunków drapieżnych, w szczególności norki amerykańskiej (Mustela vison) i szopa pracza (Procyon lotor).

o Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych (Park Narodowy „Ujście Warty”):

Ogólnym celem tego projektu LIFE Natura jest odbudowa i utrzymanie siedlisk ptactwa wodnego, które gniazdują na obszarach łąkowych Parku Narodowego „Ujście Warty”. Gatunki, na które projekt jest ukierunkowany, obejmują derkacza, mewy, rybitwy, siewki i kilka gatunków kaczek. Dzięki pracom związanym z siedliskiem zachowany będzie właściwy przebieg procesu sukcesji roślin oraz w trwały sposób zostaną usunięte krzewy wierzbowe. Wprowadzony zostanie dwuletni program intensywnego wypasu, aby ograniczyć regenerowanie się wierzb. Po tym nastąpi ponowne wprowadzenie wypasu na łąkach.

Źródło: polskawue.gov.pl


Drukuj Drukuj