Miażdząca ocena KE w sprawie odrywki węgla brunatnego “Tomisławice”

Do Greenpeace Polska dotarło streszczenie upomnienia i zarzutów wystosowanych 24.06.2010 przez Komisję Europejską do rządu RP w sprawie odkrywki „Tomisławice”. Komisja stwierdziła, że inwestycja ta narusza prawo unijne, w tym dyrektywę siedliskową, a jej realizacja zagraża 3 obszarom Natura 2000: Ostoja Nadgoplańska, Jezioro Gopło oraz Dolina Środkowej Wisły.

KE zarzuciła rządowi RP, że nie sporządził dla odkrywki odpowiedniej oceny oddziaływania na wspomniane obszary Natura 2000 ani nie zawarł w tej ocenie niezbędnych elementów umożliwiających określenie jej skutków. Rząd oraz inwestor, tj. Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” SA, nie przedstawili również rozwiązań alternatywnych, ani powodów dla których budowa odkrywki i naruszenie obszarów chronionych mogłyby zostać uznane za uzasadnione z punktu widzenia nadrzędnego interesu publicznego lub gospodarczego. Co więcej, nie podjęto odpowiednich działań mających na celu uniknięcie pogorszenia stanu chronionych prawem unijnym siedlisk i gatunków, ani żadnych kroków umożliwiających uzyskanie zezwolenia KE na ingerencję w obszary Natura 2000. Komisja uzasadniła swoje zarzuty przez przywołanie dotychczasowego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w Luksemburgu i dała rządowi RP dwa miesiące na ustosunkowanie się do nich. W praktyce oznacza to, że kolejnym krokiem może być skierowanie sprawy przeciw Polsce do ETS.

Stwierdzenia Komisji Europejskiej stanowią kolejny dowód na to, że odkrywka „Tomisławice” może spowodować prawdziwą katastrofę ekologiczną w regionie Kujaw, niszcząc cenny ekosystem Jez. Gopło. Kontynuowanie za wszelką cenę przez KWB „Konin” jej budowy spowoduje nie tylko zniszczenia w środowisku, ale również narazi kraj na wymierne straty ekonomiczne.

Przypisy:

[1] Oficjalne streszczenie upomnienia i zarzutów wystosowanych przez Komisję Europejską, z dn.http://www.greenpeace.org/raw/content/poland/press-centre/dokumenty-i-raporty/streszczenie-zarzutow-ke.pdf

Źródło: Greenpeace


Drukuj Drukuj