EBI da 50 mln EUR na łagodzenie skutków zmian klimatycznych w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 50 mln EUR na współfinansowanie projektów, które sprzyjają realizacji przyjętych przez Polskę założeń dotyczących szerszego korzystania z energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej.

Przyznane środki posłużą do zwiększania produkcji energii i ciepła w elektrowniach wykorzystujących biomasę i biogaz oraz do poprawy efektywności energetycznej poprzez odnawianie budynków publicznych w Polsce. Będzie to element realizacji planów proekologicznych opracowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w powiązaniu z systemami zielonych inwestycji, współtworzonymi przez Polskę wraz z Hiszpanią i Irlandią, których wdrażanie wspomaga Wielostronny Fundusz Kredytów Węglowych.

Dzięki systemom zielonych inwestycji środki pochodzące ze sprzedaży kredytów węglowych Polska może inwestować w działania mające na celu zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych — poprzez kierowanie dotacji na projekty proekologiczne. Projekty te będą wybierane przez NFOŚiGW w drodze konkursu.

Zasady działania systemów zielonych inwestycji w Polsce są zgodne z ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z września 2009 r. Odpowiedzialność za zarządzanie systemami zielonych inwestycji spoczywa na operatorze systemu zielonych inwestycji. Funkcję tę pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mający ponad 20-letnie doświadczenie w zapewnianiu publicznego wsparcia projektom i działaniom z dziedziny ochrony środowiska. Zadaniem operatora systemu zielonych inwestycji jest nadzór nad wdrażaniem programów proekologicznych w celu oceny uzyskanego wpływu na środowisko. Obowiązek monitorowania i kontrolowania redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz sporządzania raportów w tym zakresie przez beneficjentów i operatora systemów zielonych inwestycji jest zapisany w obowiązującym ustawodawstwie.

„Polski system zielonych inwestycji, stworzony przez Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z partnerami stowarzyszonymi, umożliwi naszemu krajowi realizację założeń dotyczących zmniejszania emisji CO2, a także osiągnięcie ambitnych celów unijnej polityki klimatycznej. Współpraca z EBI i jego wsparcie zwiększają skuteczność podejmowanych działań” — powiedział prof. Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska. Bieżący kredyt jest kolejnym przykładem pomyślnej, długofalowej współpracy między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a NFOŚiGW. W ubiegłym roku Bank zatwierdził kredyt na rzecz NFOŚiGW w wysokości 121 mln EUR, przeznaczony na współfinansowanie przez Fundusz projektów w sektorach gospodarki wodnej i kanalizacyjnej.

Źródło: EBI


Drukuj Drukuj