NFOŚiGW: konkurs na zielone inwestycje w ramach GIS

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.:

System zielonych inwestycji

Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W konkursie udział mogą brać również organizacje pozarządowe.

W I konkursie 2010 roku kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wynosi:

– 260 mln zł na dofinansowanie w formie dotacji;

– 520 mln zł na dofinansowanie w formie pożyczek.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH od 26 marca 2010 roku do 26 kwietnia 2010 roku, do godz. 15:00. (z uwagi na fakt, że termin 30-dniowy naboru wniosków upływa w sobotę, NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski składane do poniedziałku 26 kwietnia 2010 r. do godz. 15.00).

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa

z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią – Konkurs I”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 0-22 45 90 955 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

Wnioski powinny być opracowane zgodnie z zamieszczonym poniżej programem priorytetowym oraz dokumentacją konkursową.

Formularze wniosków oraz regulamin konkursu dostępne na stronie NFOŚiGW.


Drukuj Drukuj