Wybory przedstawiciela organizacji ekologicznych do Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Minister Środowiska ogłosił 16 lutego 2010 r. rozpoczęcie procedury wyboru przedstawiciela organizacji ekologicznych do Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Procedura jest dwustopniowa. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane były do 17 marca 2010.

Od 22 do 29 marca 2010 Minister Środowiska przyjmuje poparcia dla kandydatów. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska  w wyborach głosować mogą  organizacje ekologiczne (mające w celach statutowych zapisy dotyczące ochrony środowiska) o zasięgu ogólnokrajowym, posiadające struktury organizacyjne na terenie kraju. Według informacji uzyskanej z Ministerstwa Środowiska wystarcza posiadanie co najmniej jednej struktury za wyjątkiem siedziby głównej, za strukturę uznać można przykładowo oddział, biuro, koło, klub, przedstawicielstwo. O ile nie wymaga tego statut lub zapisy prawa struktura organizacji nie musi być wymieniona w odpisie z KRS.

Więcej informacji o kandydatach oraz o procedurze na stronie http://www.mos.gov.pl/rnnfosigw_poe_kandydaci_2010/

Organizacje spełniające ww. kryteria uprzejmie zachęcamy do oddania głosu na Krzysztofa Smolnickiego, zgłoszonego przez Polską Zieloną Sieć.

Krzysztof Smolnicki – informacja o kandydacie

Kandydat zgłoszony przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć; popierany przez znaczące polskie organizacje (w tym WWF, Salamandra, PTPP pro Natura, Greenpeace, Fundacja Viva, Fundacja Nasza Ziemia).

 • autor ogólnopolskich raportów dotyczących Funduszy Ochrony Środowiska w Polsce” – na poziomie wojewódzkim (raporty 2005 i 2007) oraz lokalnym (raport 2008),
 • uczestnik zespołu przygotowującego Program NFOŚiGW „Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych”, a następnie Przewodniczący Komisji Selekcyjnej tego Programu I kadencji,
 • uczestnik międzyorganizacyjnych zespołów realizujących projekty dotyczące nadzoru nad funduszami ochrony środowiska i funduszami strukturalnymi UE;
 • współinicjator powołania „Koalicji polskich POE na rzecz funduszy unijnych”
 • koordynator projektów dotyczących m.in. edukacji ekologicznej i sieci Natura 2000
 • wiceprezes Zarządu ZS Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl , Prezes Fundacji EkoRozwoju www.fer.org.pl

Więcej informacji / w tym publikacje dotyczące funduszy na stronie www.smolnicki.pl

Krzysztof Smolnicki –  program

W przypadku wybrania zobowiązuję się utrzymywać bieżący kontakt z organizacjami – minimum: poprzez coroczne otwarte spotkania z organizacjami oraz w formie internetowego serwisu.

W działaniach w NFOŚiGW zamierzam dążyć do:

 1. usprawnienia społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem NFOŚiGW;
 2. zapewnienia większej jawności działania NFOŚIGW, m.in. poprzez   ujawnienie pełnej informacji o ocenie wniosków i pracach  organów nadzorczych;
 3. przyjęcia czytelnych, merytorycznych i mierzalnych zasad oceny efektywności projektów przyjmowanych do finansowania przez NFOŚiGW – z uwzględnieniem m.in. wskaźników zrównoważonego rozwoju;
 4. zwiększenia efektywności środków przeznaczanych na edukację ekologiczną m.in. poprzez udoskonalenie kryteriów oceny projektów oraz usprawnienie procedur aplikacyjnych i rozliczeniowych;
 5. wzmocnienia organizacji ekologicznych poprzez rozwój programu „Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych” oraz wspieranie działań organizacji ekologicznych umożliwiających im korzystanie ze środków europejskich,
 6. wzmocnienie roli NFOŚiGW na poziomie regionalnym, m.in. poprzez wpływ na fundusze ochrony środowiska działające na poziomie wojewódzkim, w szczególności w zakresie procedur finansowania, jawności, uwzględnienie potrzeby ochrony przyrody;
 7. zwiększenia środków na ochronę przyrody, edukację ekologiczną oraz wzmocnienie organizacji ekologicznych w budżecie NFOŚiGW


Drukuj Drukuj