E-wybory do Komisji Selekcyjnej NFOŚiGW

Internetowe wybory do Komisji Selekcyjnej NFOŚiGW

W dniu 16.03.2010 rozpoczęty został proces wyboru przedstawicieli organizacji ekologiczych do Komisji Selekcyjnej Programu Priorytetowego NFOSiGW „Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych” .

Procedura jest dwustopniowa. Internetowe zgłaszanie kandydatów odbywa się do dnia 23.03.2010

Prezentujemy szczegółową informacja o procedurze oraz wzorzec zgłoszenia kandydatów.

Zasady wyboru przedstawicieli organizacji ekologicznych do Komisji Selekcyjnej Programu Priorytetowego NFOSiGW „Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych”

Zgodnie z kryteriami programu w skład Komisji Selekcyjnej Programu Priorytetowego NFOSiGW „Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych”, zwanej dalej Komisją Selekcyjną wchodzi 7 osób „wyłonionych  przez organizacje w odrębnym, ustalonym przez siebie trybie”.

Do zadań Komisji Selekcyjnej należy:

a) ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

b) sporządzenie listy wniosków rekomendowanych przez Komisję do dofinansowania w ramach programu,

c) sporządzenie raportu z pracy Komisji i przekazanie go do Komisji Konkursowej,

d) propagowanie Programu wśród organizacji ekologicznych.”

W związku z upływem 3 letniej kadencji Komisji Selekcyjnej Programu Priorytetowego NFOSiGW „Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych” oraz koniecznością wyborów nowych przedstawicieli zgodnie z kryteriami Programu ogłaszana jest następująca procedura wyboru do Komisji Selekcyjnej (w związku z decyzją NFOŚiGW kadencja Komisji będzie trwała 1 rok).

Wybór przedstawicieli   w/w organizacji zostanie przeprowadzony wg niniejszej procedury:

1.    Głosowanie odbywa się za pomocą internetu i jest nadzorowane przez 2 osoby zaufania:

–        Krzysztof Smolnicki – Przewodniczący Komisji Selekcyjnej I-szej kadencji (2005 – 2007) k.smolnicki@eko.org.pl

–        Irena Krukowska-Szopa – ustępujący członek Komisji Selekcyjnej II-giej kadencji (2007 -2009)  krukowska@zielonaakcja.pl

2.    Osoby zaufania nie będą kandydowały do Komisji Selekcyjnej nowej kadencji.

3.    Osoby zaufania są odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury i przekazanie ich wyników NFOŚiGW oraz ich upublicznienie na stronie www.eko.org.pl/wybory-nfosigw

4.    Do głosowania upoważnione są organizacje zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji, posiadające osobowość prawną i w zapisie celów swojej działalności statutowej mające zrównoważony rozwój lub ekorozwój lub ochronę środowiska lub ochronę przyrody. Każda z organizacji musi podać numer KRS.

5.    W imieniu organizacji zgłaszać kandydatury lub oddać głosy może przedstawiciel wybieralnych władz. Na życzenie osób zaufania organizacja uczestnicząca w głosowaniu powinna przedstawić statut i poinformować o osobach stanowiących władze wybieralne.

6.    Głosowanie odbywa się dwustopniowo.

7.    Najpierw następuje zgłoszenie kandydatur na załączonym formularzu zgłoszeniowym plik zgloszenie-kandydata.rtf dostępnym do pobrania z sieci na stronie www.eko.org.pl/wybory-nfosigw

8.     Do zgłoszenia powinna być dołączona krótka charakterystyka osoby lub osób zgłaszanych, nie więcej niż 300 słów na każdą osobę (max. 1/2 strony). Każda organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata.

9.    Następnie z listy zgłoszonych kandydatów w procedurze głosowania wybiera się przedstawicieli organizacji, którzy zostaną członkami Komisji Selekcyjnej. Każda organizacja może jednorazowo zagłosować na nie więcej niż 7 kandydatur. Nie można poprzeć więcej kandydatur bo wtedy głos jest nieważny. Pierwsze zgłoszenie się liczy. Nie można powtórnie głosować. Organizacja, która nie zgłosiła kandydata/ ów może wziąć udział w głosowaniu. Zgłoszenie kandydata w pierwszym etapie nie jest równoznaczne z oddaniem na niego głosu.

10. Wybrane zostanie 7 osób, które uzyskają największą liczbę głosów. W przypadku, gdy nie będzie możliwy jednoznaczny wybór 7 przedstawicieli, gdyż więcej niż dwie osoby uzyskały taką samą liczbę głosów zarządzona zostanie dogrywka między tymi osobami. Dogrywkę przeprowadza się w ciągu ok. jednego tygodnia od daty ogłoszenia wyniku wyborów właściwych. Obowiązują w niej takie same zasady, jak podczas wyborów podstawowych (głosować można na nie więcej osób niż pozostało miejsc do obsadzenia w Komisji Selekcyjnej). W przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozwiązania decyzję o liczbie rekomendowanych osób do prac w Komisji Selekcyjnej podejmą osoby zaufania. Ogłoszenie będzie do pobrania z sieci na stronie www.eko.org.pl/wybory-nfosigw

11. Od decyzji osób zaufania nie ma odwołania.

12. Przebieg wyborów wygląda następująco:

–         od 16 marca do 23 marca 210 ‑ zgłaszanie kandydatów wraz z ich charakterystyką na adres wybory-nfosigw@eko.org.pl;

–         25 marca 2010 ‑ ogłoszenie wstępnej listy kandydatów, na których można głosować;

–         do 29 marca 2010 można składać zażalenia do jednej z osób zaufania;

–         31 marca 2010 ‑ ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów www.eko.org.pl/wybory-nfosigw

–         od 31 marca do 9 kwietnia 2010 ‑ odbywa się głosowanie na adres wybory-nfosigw@eko.org.pl

–         14 kwietnia 2010 ‑ ogłoszenie wstępnych wyników www.eko.org.pl/wybory-nfosigw

–         do 16 kwietnia 2010 można składać zażalenia do jednej z osób zaufania;

–         22 kwietnia 2010 ‑ ogłoszenie wyników i przekazanie NFOSiGW nazwisk wybranych przedstawicieli organizacji pozarządowych.

13. W przypadku potrzeby przeprowadzenia dogrywki zostanie ona przeprowadzona następująco:

–         22 kwietnia 2010  ‑ ogłoszone zostanie ponowne głosowanie w formie dogrywki i lista osób, na które można głosować oraz NFOŚiGW zostanie powiadomiony o opóźnieniu dotyczącym przekazania nazwiska wybranych osób;

–         od 22 kwietnia do 28 kwietnia 2010 ‑ odbywa się ponowne głosowanie;

–         4 maj 2010 ‑ ogłoszenie wyników

–          do 6 maja 2010 można składać zażalenia do jednej z osób zaufania;

–          10 maja 2010 ‑ ogłoszenie wyników i przekazanie NFOSiGW nazwisk wybranych przedstawicieli organizacji pozarządowych

TUTAJ pobierz kartę zgłoszenia kandydata


Drukuj Drukuj