Pilne: zaproszenie do składania uwag dot. stanu wdrażania funduszy unijnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje śródokresowy przegląd stanu wdrażania i realizacji krajowych programów operacyjnych.

Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia zbiera informacje również od partnerów społeczno-gospodarczych, beneficjentów tychże funduszy.

Na podstawie uzyskanych informacji MRR dokona korekty w aktualnie realizowanych programach. Pozyskane opinie będą również uwzględnione w pracach nad programowaniem Polityki Spójności w Polsce po 2013 r.

Organizacje, które korzystają z funduszy unijnych zapraszamy do przekazywania uwag do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która zbierze owe uwagi i przekaże je MRR.

Na Wasze odpowiedzi i opinie OFOP czeka tylko do 29 marca, bowiem do końca bieżącego miesiąca muszą one zostać przekazane do MRR.

Kontakt: Paweł Sieczkowski

OFOP Program Europejski

www.ofop.eu


Drukuj Drukuj