Mazowieckie niepokoje Komisji Europejskiej

Komisja Europejska wyraziła poważne zaniepokojenie stanem zaawansowania realizacji projektów kluczowych w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i sformułowała zarzut blokowania środków na te projekty – taką informację uzyskali członkowie Komitetu Monitorującego na lutowym posiedzeniu.

W trakcie spotkania rocznego Instytucji Zarządzającej RPO WM z Komisją Europejską, Komisja położyła szczególny nacisk na realizację projektów kluczowych, jako że przeznaczono na nie blisko 50% środków regionalnego programu operacyjnego.

Niepokój budzi fakt, iż projekty kluczowe znajdują się we wstępnej fazie przygotowań, podczas gdy istnieją projekty gotowe do natychmiastowej realizacji. Komisja bezwzględnie zaleciła opracowanie harmonogramu prowadzonych działań, zwłaszcza zawierania pre-umów oraz umów o dofinansowanie projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013. Zgodnie z zaleceniami Komisji proces podpisywania umów powinien być zakończony do roku 2010. Taki harmonogram przedstawiony został członkom Komitetu Monitorującego na lutowym posiedzeniu.

Z analizy informacji dotyczących projektów kluczowych wynika, że w przypadku niektórych projektów występują przesunięcia w stosunku do pierwotnych harmonogramów, co budzi obawę, że będą one występować także na etapie realizacji projektu, a ich kumulacja może zagrozić realizacji celów programu. Taka sytuacja powoduje zamrożenie środków i trudności w zarządzaniu finansowym programem.

Jednocześnie na dofinansowanie oczekuje wiele dobrze przygotowanych, wartościowych dla rozwoju regionu projektów, które nie mogą uzyskać dofinansowania z powodu braku środków zamrożonych przez projekty kluczowe.

Jak poinformowano członków Komitetu Zarząd Województwa Mazowieckiego wprowadził do obowiązujących zasad mechanizm dyscyplinujący beneficjentów projektów kluczowych, w postaci ustalenia w pre-umowach nieprzekraczalnego terminu na złożenie wniosków o dofinansowanie projektów do dnia 31 grudnia 2010 r. Dodatkowo w pre-umowach zostaną zawarte zapisy mówiące o świadomym ryzyku ponoszonym przez beneficjenta związanym z możliwością nieotrzymania dofinansowania projektu w przypadku niedotrzymania ww. terminu. Przypomniano też, iż Zarząd Województwa może podjąć decyzję o usunięcie projektu z indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych.

Nie wydaje się jednak, by powyższe działania dawały gwarancję efektywnego wydatkowania funduszy wspólnotowych. Zbliżające się wybory samorządowe skutecznie wykluczają usuwanie już teraz projektów z indykatywnego wykazu np. w przypadku wystąpienia opóźnienia w przygotowaniu.

Blokowanie blisko połowy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na rozwój województwa mazowieckiego do końca roku 2010 zagraża możliwości wykorzystanie przyznanej przez Brukselę puli. Z drugiej strony ‘zwolnienie’ projektów kluczowych z pozyskiwania środków w trybie konkursowym powoduje, iż zagrożona jest ich jakość (konkurowanie z innymi beneficjentami ją wzmacnia). Dodatkowo, wybór projektów kluczowych ma bardziej podłoże polityczne, niż merytoryczne. Bo czyż  inwestycje w połączenia kolejowe nie są z punktu widzenia mieszkańców województwa strategiczne w kontekście rozwoju regionu? Na liście projektów kluczowych, oprócz zakupu taboru, nie znalazła się ani jedna inwestycja kolejowa….


Drukuj Drukuj