Wybory przedstawiciela organizacji ekologicznych do Rady Nadzorczej NFOŚiGW

MINISTER ŚRODOWISKA

ogłasza z dniem 16 lutego 2010 r. rozpoczęcie procedury wyboru przedstawiciela organizacji ekologicznych do Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (RN NFOŚiGW).

na podstawie art. 400d ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata na przedstawiciela organizacji ekologicznych w RN NFOŚiGW, a także do udzielenia poparcia dla zarejestrowanych kandydatów, są organizacje ekologiczne o zasięgu ogólnokrajowym, które posiadają struktury organizacyjne na terenie całego kraju.

Przez organizacje ekologiczne rozumie się organizacje społeczne działające statutowo na rzecz ochrony środowiska, zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy.

I. Zgłaszanie kandydatów

1. Każda uprawniona organizacja ekologiczna może zgłosić jednego kandydata (zgłoszona osoba powinna być członkiem organizacji ekologicznej).

2. Organizacja ekologiczna zgłasza kandydata w formie pisemnej przez wypełnienie formularza nr 1, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska (BIP MŚ), w dziale ogłoszenia pod adresem www.mos.gov.pl/wybory_NFOSiGW

3. Wypełniony formularz nr 1, wraz ze statutem organizacji, należy przesłać na adres:

Ministerstwo Środowiska Departament Edukacji Ekologicznej ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa, fax: 022 57 92 473,

a także na adres poczty elektronicznej: agnieszka.bielska@mos.gov.pl

4. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 17 marca 2010 r. (decyduje data wpływu).

5. W razie niezgłoszenia przedstawiciela przez organizacje ekologiczne, Minister Środowiska może delegować w jego miejsce swojego przedstawiciela.

II. Udzielanie poparcia zgłoszonym kandydatom

1. Lista zgłoszonych przez organizacje ekologiczne kandydatów, wraz z krótką informacją o kandydatach, zostanie zamieszczona w BIP MŚ najpóźniej po upływie 5 dni od terminu zakończenia zgłaszania kandydatów.

2. Uprawnione do głosowania organizacje ekologiczne przekazują swoje poparcie pisemnie, korzystając z formularza nr 2 zamieszczonego w BIP MŚ. Wypełniony formularz nr 2, wraz ze statutem organizacji, należy przesłać na adres: Ministerstwo Środowiska Departament Edukacji Ekologicznej ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa, fax: 022 57 92 473

3. Głosowanie trwa 7 dni od daty zamieszczenia listy kandydatów w BIP MŚ (decyduje data wpływu).

4. Uprawniona organizacja może przekazać poparcie dla jednego kandydata (organizacje zgłaszające kandydatów także biorą udział w głosowaniu).

5. Lista kandydatów wraz z wykazem głosujących organizacji zostanie opublikowana w BIP MŚ najpóźniej po upływie 5 dni od terminu zakończenia głosowania.

6. Minister Środowiska na członka RN NFOŚiGW powołuje tego przedstawiciela organizacji ekologicznych, który uzyskał największą liczbę głosów.

7. Jeśli w wyniku głosowania kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów zarządza się wybory uzupełniające pomiędzy tymi kandydatami, które trwają 7 dni od dnia ogłoszenia wyników głosowania w BIP MŚ. Głosowanie uzupełniające odbywa się na tych samych zasadach co wybory podstawowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 022 57 92 214 lub drogą elektroniczną: agnieszka.bielska@mos.gov.pl

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Ministerstwa.


Drukuj Drukuj