Prezydent podpisał nowelę ustawy o odpadach

Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw przyjętą przez Sejm 22 stycznia 2010.

Nowela wprowadza przepisy, które umożliwią nam wypełnienie unijnych zobowiązań w zakresie gospodarki odpadami (nałożonych m.in. dyrektywą Rady Europejskiej w sprawie składowania odpadów dotyczących redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów). Ma usprawnić kulejący system gospodarowania odpadami, zarówno na poziomie wytwórców odpadów, jak i na poziomie innych posiadaczy odpadów.

Ustawa pozwoli marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska zamykać z urzędu składowiska odpadów niespełniające wymagań technicznych. Zaostrza sankcje za nielegalne składowanie odpadów. Zakazane zostanie składowanie selektywnie zebranych odpadów palnych oraz odpadów ulegających biodegradacji.

Natomiast nowela ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji służyć ma wyeliminowaniu szarej strefy w demontażu pojazdów.


Drukuj Drukuj