NFOŚGiW: Nabory wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”

Treść Programu Priorytetowego wraz z formularzami wniosków są dostępne tutaj.

TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „Edukacja ekologiczna”

I KONKURS

Termin przyjmowania wniosków od 08.02.2010 r. do 22.02.2010 r. (o terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii NFOŚiGW)

Alokacja środków: Łącznie dla konkursu – 10 500 tys. zł w tym: Priorytet A – 9 000 tys. zł – działanie A. 1 – 7 000 tys. zł; – działanie A. 8 – 500 tys. zł; – działanie A. 9 – 1 500 tys. zł. Priorytet B – 1 500 tys. zł

Nabór wniosków w ramach:

Priorytetu A – Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej:

Działań:

A. 1. Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej realizowanej przez parki narodowe, parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, wiodące w regionie centra edukacji ekologicznej, ośrodki prowadzące edukacje ekologiczną szczególnie istotne w skali kraju oraz inne ośrodki edukacyjne, a także wspieranie realizowanych przez te ośrodki programów edukacyjnych;

A.8. Wspieranie konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, szczególnie istotnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa;

A 9. Wspieranie konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną

Priorytetu B – Wspieranie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska

Tematyka – zgodna z tematyką określoną w punkcie 7.3. programu priorytetowego

II KONKURS

Termin przyjmowania wniosków od 15.02.2010 r. do 01.03.2010 r. (o terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii NFOŚiGW)

Alokacja środków: Łącznie dla konkursu – 11 000 tys. zł w tym: I kategoria – 5 000 tys. zł II kategoria – 6 000 tys. zł

Nabór wniosków w ramach:

Priorytetu A – Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej:

Działań:

A.2 – Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno – promocyjnych;

A.3 – Wspieranie filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych emitowanych na antenie ogólnopolskiej;

A.4 – Wspieranie produkcji pomocy dydaktycznych;

A.5 – Wspieranie promocji zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacji prowadzonej na łamach prasy;

A.6 – Wspieranie działalności wydawniczej wspomagającej edukacje ekologiczną;

A.7 – Wspieranie ponadregionalnych projektów szkoleniowych dla wybranych grup społecznych i zawodowych, mające na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju

A.8 – Wspieranie konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, szczególnie istotnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa;

A 9 – Wspieranie konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną.

Tematyka: I kategoria – Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz kwestii związanych z funkcjonowaniem spalarni odpadów; II kategoria – Energetyka przyjazna środowisku.

III KONKURS

Termin przyjmowania wniosków od 25.02.2010 r. do 11.03.2010 r. (o terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii NFOŚiGW)

Alokacja środków: Łącznie dla konkursu – 14 510 tys. zł w tym: I kategoria – 6 000 tys. zł II kategoria – 4 000 tys. zł III kategoria – 4 000 tys. zł IV kategoria – 510 tys. zł

Nabór wniosków w ramach:

Priorytetu A – Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej:

Działania:

A.2 – Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno – promocyjnych;

Tematyka: I kategoria – Ochrona wód i gospodarka wodna, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Wisły; II kategoria – Ochrona przyrody i obszary NATURA 2000; III kategoria – Racjonalne gospodarowanie energią; IV kategoria – Biokomponenty i paliwa płynne;

UWAGA:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastrzega sobie prawo do przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi priorytetami/działaniami/kategoriami w ramach każdego z konkursów.


Drukuj Drukuj