“Najlepsze projekty” – wystawa w Krakowie

Wystawa Projekt realizowany przez Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu pn. Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego przez rewitalizację zabytkowego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu został wybrany w konkursie na “Najlepsze projekty” zrealizowane z funduszy europejskich w Polsce. Z 62 projektów zgłoszonych do konkursu wybrano 16 najlepszych projektów modelowych, z każdego województwa po jednym reprezntującym go projekcie.

W dniach 6-26 kwietnia 2009 roku wystawa pokonkursowa wszystkich wybranych projektów, sfotografowanych oraz opisanych będzie prezentowana w holu głównym Dworca Głównego w Krakowie.

Konferencja prasowa z udziałem przedstawiciela beneficjenta zwycięskiego projektu w województwie małopolskim, czyli Benedyktyńskiego Opactwa Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Tyńcu odbędzie się we wtorek 7 kwietnia 2009 roku o godz. 12.00 w holu głównym Dworca PKP Kraków Główny.

Jak podało Opactwo, doceniony przez Polską Zieloną Sieć:

Projekt bazuje na zapisach Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która stanowi naturalny fundament dla tworzenia państwowej strategii ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w Polsce. Z treści jej sformułowań, odniesionych do sfery ochrony dóbr kultury, zawartych w art. 5 i 6 wynika, że „Rzeczpospolita Polska (…) strzeże dziedzictwa narodowego”, a także „stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”. Projekt jest zgodny z „Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Ale przede wszystkim projekt jest zgodny z Narodowym Programem Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” na lata 2004–2013, który realizuje założenia Strategii Rozwoju Kultury w regionach. W szczególności projekt realizuje cel strategiczny programu, jakim jest intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie kompleksowa poprawa stanu zabytków nieruchomych i cel cząstkowy: kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne. Założenia projektu zostały zarysowane jako elementy stanowiące bieżący program ochrony i konserwacji postulowanej strategii ochrony ciągłości i tożsamości kulturowej Bielańsko – Tynieckiego parku kulturowego reprezentującego unikalne walory historyczno kulturowe. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu jest zabytkiem, wpisanym do Rejestru Zabytków Krakowa pod numerem A-1033. Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rewitalizacja obiektu światowego dziedzictwa kulturowego.

Ponadto, zrealizowany projekt ma też duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, ponieważ:

Równolegle do projektu odbudowy Wielkiej Ruiny przeprowadzono modernizację całego systemu grzewczego. Dzięki temu powstał ekologiczny system samoodnawialny. Korzysta on z ciepła pobieranego z wnętrza ziemi oraz z energii słonecznej, by ogrzewać wodę. Ta rurami płynie do kościoła i klasztoru. Ogrzewa budynki, a jednocześnie ciepła woda jest używana do mycia i gotowania. Ciepło jest wydobywane z wnętrza ziemi, z głębokości 100 metrów, za pomocą dwóch specjalnych pomp. Drugim źródłem jest 30 kolektorów, które zbierają energię słoneczną. Znajdują się one w klasztornych ogrodach. Ponadto, w razie większych mrozów, mogą zostać uruchomione systemowe zapasy gazu i oleju. Gdy na dworze panuje lekki mróz, pompy ciepła wystarczą, by ogrzać wszystkie pomieszczenia i kościół. Gdy mróz jest większy, automatycznie włączają się “dogrzewacze” na gaz i olej. W całym budynku Wielkiej Ruiny zastosowano ogrzewanie podłogowe, połączone z nowym systemem. Dzięki temu systemowi znacznie zmniejszono wydzielanie dwutlenku węgla, co z pewnością wpłynie na otoczenie klasztoru. Na ten projekt Opactwo uzyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i z Eko – Funduszu, w sumie w wysokości ponad 2 mln złotych.

Organizatorem konkursu i wystawy „Najlepsze projekty” jest Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Wystawa jest elementem kampanii „Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce” realizowanej dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Więcej informacji na temat wykorzystania Funduszy Europejskich znajduje się na stronie www.ekoprojekty.pl


Drukuj Drukuj